آموزش تربیت دبیر

آموزش تربیت دبیر چیست ؟

آموزش تربیت دبیر به خط مشی ها، رویه ها و مقررات طراحی شده برای تجهیز معلمان (آینده نگر) با دانش، نگرش، رفتار و مهارت هایی مورد نیاز برای انجام وظایفشان در کلاس، مدرسه و جامعه گسترده تر اشاره دارد. معلمان با دانش آموزانی از همه گروه های سنی و با هدف کمک به توسعه آموزش آنها کار می کنند. آنها عموما مسئول برنامه ریزی درس، اختصاص پروژه ها و تخصیص درجه بندی بوده و البته الزامات آموزشی معلمان به تخصص انتخابی شان بستگی داردکه می تواند شامل تحصیلات ویژه، متوسطه، حرفه ای یا پیش دبستانی باشد. یکی از پیش نیازهای اساسی برای آموزش ،مدرک کارشناسی در آموزش و پرورش است.

دوره تربیت دبیر، شامل موضوعات مقدمه ای بر آموزش، مهارت های زبان، تجزیه و تحلیل، آموزش چهار مهارت زبان، یادگیری، کلاس های برنامه ریزی تهیه منابع و توسعه میشود. اهداف این دوره شامل موارد درک اصول موثر ، آموزش و به دست آوردن مهارت های عملی، استفاده از این دانش در هنگام آموزش ،شروع به درک اینکه بزرگسالان چرا و به چه دلیل می آموزند و نقش هر دومعلم و یادگیرنده میشود.

آموزش تربیت دبیر
آموزش تربیت دبیر

گرچه برنامه آموزش تربیت دبیر ممکن است در اندازه، موضوع یا سطح متفاوت باشند اما وجود فرایندی سیستماتیک به برنامه ریزی و ساخت برنامه های آموزشی کمک می کند تا به طور موثر اهداف آموزشي مورد نظر را محقق کند. برنامه آموزشی موثر با درک این موضوع شروع میشود که به چه دانش آموزانی باید آموزش داد ، قصد دارید چه مطالبی بیاموزید و چگونه میزان یادگیری دانش آموزان ، فعالیت های برنامه ریزی، وظایف و مواد که از آموزش دانش آموزان پشتیبانی می کند را اندازه گیری میکنید. با در نظر گرفتن این سؤال ها درمورد فرآیند طراحی برنامه آموزش، میتوان به طور دقیق تر بر نتایج یادگیری ای تمرکز کردکه ثابت شده یادگیری دانش آموزان را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.

ثبت نام دوره آموزش تربیت دبیر