منشی گری مدرن

منشی گری مدرن

منشی گری مدرن

با توجه به ظهور تکنولوژی های جدید و تحولات اجتماعی، امروزه ، منشی گری مدرن به کاری تخصصی تبدیل شده و آنها نیزمتخصص محسوب شده و قلب هر سازمان هستند. وظایفی که منش های مدرن بر عهده دارند ساده بوده اما نقش شان سنتی است. وظایف صحبت کردن با تلفن، یادداشت برداری و کار مستقل جزء جنبه های اصلی حرفه منشی گری است.

دوره منشی گری مدرن، مسئولیت های مختلفی از وظایف اداری ضروری در محیط های اداری را آموزش میدهد. بعد از این دوره، منشی ها میتوانند به عنوان مدیر اطلاعات ب دفتر، برنامه ریز جلسات و قرار ملاقات ها، سازماندهی و نگهداری کننده فایل های کاغذی و الکترونیکی، مدیر پروژه ها، مجری تحقیقات و ارائه اطلاعات از طریق تلفن، پست الکترونیکی و ایمیل خدمت کنند. اهدافی که دوره منش یگری مدرن دنبال میکند شامل شناسایی مهارت های لازم، رویه های دفتر اداری و توانایی های مورد نیاز در محیط سازمان مدرن، ایجاد مهارت های کلیدی امور منشی گری و تمرین و بهبود مهارت ها ی کلیدی هستند.

منشی گری مدرن
منشی گری مدرن

منشی های موفق اغلب نياز به مهارتهاي مشابهي دارند زیرا مسئول مکاتبات سازمان و اولین نقطه تماس برای بازدیدکنندگان هستند. مهارتهایی که منشی مدرن باید دارا باشد عبارتند از مهارت های اداری عالی، ثبت دقیق، آماده شدن برای جلسات، برخورد با افراد، تلفنی و چهره به چهره، توانایی های ارتباط بین فردی . بعد از اتمام برنامه آموزش منشی گری مدرن، منشی باید قادر به توسعه مهارت ها و ویژگی های حرفه ای ، مشارکت بیشتر در محل کار، اطمینان بیشتر، فعالیت بیشتر، صحبت مطمین تر و موثر تر با مدیر، همکاران و سایر ادارات، مواجهه شدن با مشکلات و فشار کار در یک دفتر مدرن ، اولویت بندی بین وظایف فوری و مهم، برنامه ریزی، سازماندهی و مدیریت زمان موثرتر، معرفی خود با اطمینان کافی وبه روش کارآمدتر و نوشتن، ایمیل کردن و استفاده حرفه ای تر و موثر تر از تلفن باشند.

ثبت نام در دوره منشی گری مدرن