ایمنی کار در معدن

آموزش اصول ایمنی کار در معدن

دوره آموزشی ایمنی کار در معدن

به نظر دکتر ماکان آریا پارسا دوره ایمنی کار در معدن برای افرادی که در معدن فعالیت می کنند بسیار لازم است.

مسئول معدن کیست؟

فردی که دارنده پروانه انجام کار به این سمت انتخاب شده و مسئولیت کلیه مجموعه عملیات معدن را به عهده دار ست.

مسئول ایمنی :

هر معدن لازم به یک مسئول ایمنی دارد برای نظارت بر ایمنی عملیات معدن را به عهده داشته توسط مسئول یا سرپرست معدن به این سمت منصوب می شود. جانشین مسئول ایمنی نیز تابع همین شرایط است.

معدن چیست؟

به محدودهای گفته می شود که شامل ذخیره معدنی است.

معدن زیر زمین :

که در آن عملیات معدن کاری در زیر سطح زمین اجرا می شود.

ایمنی کار در معدن
ایمنی کار در معدن

عملیات معدنی :

کلیه عملیات شامل اکتشافات تا بهره برداری و استخراج معدن که در قانون معادن پیش بینی شده است. هدف از تدوین این آیین نامه پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارت مالی و ایمن سازی محیط کار در معادن می باشد.

مقررات:

1- در کلیه معان حداقل بیست و پنج نفر کارگر است باید یک نفر به عنوان مسئول ایمنی و یک نفر به عنوان مسئول بهداشت تعیین گردد.

2- مسئول ایمنی هر معدن به عنوان ناظر و کنترل کننده عملیات و انطباق دادن معدن و با حضور بازرسی از معدن، توصیه ها و پیشنهادهای خود را جهت پیشگیری و رفع خطر تذکر داده و در صورت حساسیت موضوع آن را به مسئولین گزارش می نماید.

3- کلیه معادن باید قبل از شروع هر نوبت کاری توسط مسئولین یا نمایندگی بر اساس فرم ها چک لیست ایمنی بازرسی شوند.

4- وزارت صنعت، معدن تجارت باید رونوشت را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

5- کارفرما باید مدارک زیر را در محل آماده داشته باشد:نقشه به روز بهره برداری به مقیاس حداقل برای معادن سطحی و برای معادن زیرزمینی دفتر ثبت حوادث ناشی از کار .

6- همه تجهیزات و ابزارهای مورد استفاده باید مورد تایید سازمان ملی استاندارد باشند.

7- تمام اشخاص که وارد معدن می شوند باید آموزشهای ایمنی لازم را توسط مراجع در ارتباط با همین کار ایمنی عمومی دیده باشند.

الزامات عمومی و ماشین آلات :

– راهها در داخل معدن به هم ارتباط داشته باشند.

– کلیه ماشین آلات و تجهیزات باید توسط افراد ماهر و آموزش دیده بکار برده شوند.

ثبت نام دوره ایمنی کار در معدن