حسابداری پیشرفته

حسابداری پیشرفته چیست ؟

حسابداری پیشرفته بر اساس جمع آوری داده ها و طبقه بندی پویای داده های حسابداری است. به نظر ماکان آریا پارسا حسابداری پیشرفته اطلاعاتی فراهم میکند که مبتنی بر استفاده از طیف وسیعی از منابع سیستم بوده به طوری که می توان استراتژی های بازپرداخت جامع را توسعه داد. همچنین، می توان داده های حسابداری را بر روی دیسک ها، رابط های شبکه، دستگاه های مجازی، سیستم های فایل، پردازنده ها و حافظه جمع آوری کرد؛ و حسابداری پیشرفته نیز امکان می دهد تا این داده ها را روی اجراکننده سیستم، مشاهده کنیم. حسابداری پیشرفته همچنین آمار جدیدی از ابزارهای حسابداری قبلی فراهم می کند.

حسابداری پیشرفته
حسابداری پیشرفته

حسابداری شامل فراهم ابزاری برای سازماندهی، خلاصه و تفسیر اطلاعات فعالیت های اقتصادی در داخل شرکت ها و سازمان ها ست و مدیران، وام دهندگان، تحلیلگران و سرمایه گذاران از این اطلاعات استفاده می کنند. حسابداران به عنوان مشاور ، نقش مهم و متغیری در این فرآیند از طریق ارائه اطلاعات مرتبط به تصمیم گیرندگان و تفسیر آن دارند. حسابداران سازمان های تجاری، باید اطلاعاتی را در اختیار مدیران کسب و کار گذاشته و عملیات تجاری را کنترل کنند. حسابداران همچنین می توانند به طور مستقل از کسب و کار به عنوان حسابداران عمومی کار کرده و خدمات مدیریت، مشاوره مالیاتی و خدمات ممیزی ارائه کنند.

برنامه آموزش حسابداری پیشرفته به ایجاد درک عمیق از آماده سازی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و درک برخی از جنبه های پیچیده حسابداری خواهد پرداخت . حسابداری پیشرفته برای مدیران ارشدی که به کار با ارقام مالی و داشتن درک خوبی از حسابداری نیاز دارند و باید از نحوه رسیدگی به برخی از معاملات پیچیده تر آگاه باشند مفید است. انتظار میرود که دانشجویان در پایان برنامه قادر به درک و بررسی اصول حسابداری، بررسی و اصلاح اصول حسابداری، بررسی روند نهایی ، آماده سازی و تجزیه و تحلیل صورت حساب های مالی، بحث در مورد استهلاک و آسیب دیدگی، شناخت درآمد و مقررات و موارد احتمالی، درک اجاره نامه ها، درک مالکیت سرمایه گذاری و درک مفهوم موجودی باشند.

ثبت نام دوره حسابداری پیشرفته