اصول مدیریت مالی

اصول مدیریت مالی

مدیریت مالی به معنای برنامه ریزی، هدایت، نظارت، سازماندهی و کنترل منابع پولی یک سازمان و اعمال اصول مدیریت عمومی برای منابع مالی شرکت است….

رشته مدیریت مالی

رشته مدیریت مالی

رشته مدیریت مالی ، به مدیریت موثر و کارآمد پول (بودجه) برای دستیابی به اهداف سازمان اشاره دارد. و این حوزه، تخصصی است که به طور…

رشته حسابداری مقدماتی

رشته حسابداری مقدماتی

رشته حسابداری مقدماتی ، اصول حسابداری اولیه، مفاهیم حسابداری و اصطلاحات حسابداری را معرفی می کند. برخی از اصطلاحات حسابداری که در رشته حسابداری مقدماتی…

آموزش حسابرسی

آموزش حسابرسی

آموزش حسابرسی چیست؟ حسابرسی یکی از راه های بازرسی مالی است که حسابرس پس از رسیدگی به مدارک و اسناد حسابداری یک واحد تجاری نظر…