مدیریت سازمان ورزشی

مدیریت سازمان ورزشی

مدیریت سازمان ورزشی

مدیریت سازمان های ورزشی ، صنعت ورزش را با اصول و مفاهیم مهم مدیریت تلفیق میکند. در این بحث، مفاهیم و مسائل از منظر چگونگی بهبود عملکرد سازمان های ورزشی بررسی میشود. علاوه بر این، برای اطمینان از درک پیچیدگی صنعت ورزش، ساختار و ویژگی های بخش ورزشی با استفاده از  اطلاعات مربوط متمایز شده اند. مدیریت سازمان ورزشی ، اطلاعات زمینه های کاربردی مانند امور مالی، بازاریابی و جنبه های قانونی صنعت ورزش را در بر میگیرد.

مدیریت ورزشی شامل مدیریت هر گونه ترکیبی از مهارت های مربوط به برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل، بودجه بندی، هدایت و ارزیابی در قالب یک سازمان یا بخش است که محصول یا خدمات اولیه آن مربوط به ورزش یا فعالیت های جسمانی است. و مدیران ورزشی این مهارت ها را در انواع مختلف موقعیت های سازمانی اجرا می کنند.

مدیریت سازمان ورزشی
مدیریت سازمان ورزشی

صنعت ورزش فرصت های تجاری زیادی برای مدیران سازمان های ورزشی فراهم می کند. و آگاهی در زمینه های مدیریتی مانند برنامه ریزی استراتژیک، تجزیه و تحلیل بخش و تصمیم گیری استراتژیک کلید مدیریت سازمانی موفق است. این دوره ترکیبی از جنبه های کلیدی مدیریت استراتژیک را معرفی می کند که در دنیای ورزش قابل  اعمال هستند.

هدف اصلی دوره مدیریت استراتژیک سازمان های ورزشی، شناخت اصول اساسی مدیریت استراتژیک در بخش ورزشی است و یادگیری این اصول، نتایج موثری را به همراه دارد که از جمله آنها درک و اعمال عناصر فرایند برنامه ریزی استراتژیک، چگونگی توسعه مزایای رقابتی پایدار ، درک اصول اساسی مدیریت استراتژیک در سطح شرکتی، درک و شناخت ایجاد مزایای رقابتی از طریق مدل های کسب و کار، دانستن چگونگی تجزیه و تحلیل ساختار یک صنعت و روند در محیط برای تعیین پتانسیل و شناختن چارچوب های مرتبط برای کمک به مدیریت استراتژی هستند. مدیران سازمان ورزشی، سازماندهی اساسی و برنامه ریزی مشتریان را تضمین می کنند. این مدیران مسئولیت های متعددی دارند که باعث می شود مشتریان بدون نگرانی در مورد کسب و کار و یا بخش های ورزشی روی برنده شدن تمرکز کنند.

ثبت نام دوره مدیریت سازمانهای ورزشی