مهارت های زندگی

اصول مدیریت مهارتهای زندگی

مهارت های زندگی ، مهارت هایی هستند که باید به طور موثر درچالش های زندگی روزمره، چه در مدرسه، محل کار و چه در زندگی شخصی با آنها مواجه شویم و شامل فهرست قطعی است که مربیان، دولت ها و کارفرمایان در موردش بحث و گفتگو میکنند. و افرادی که قادر به درک و استفاده از این مهارت ها باشند، بهتر میتوانند از فرصت های تحصیلی و اشتغال بهره مند شوند. علاوه بر این، در یک محیط دائمی در حال تغییر، مدیریت مهارت های زندگی بخش مهمی از توانایی ها برای رفع چالش های زندگی روزمره است.

دوره مدیریت مهارت های زندگی شامل تفکر انتقادی و خلاق، تصمیم گیری، ارتباط موثر، و همچنین مهارت هایی برای ایجاد روابط سالم و مفاهیم مثبت است. مدیریت مهارت های زندگی به مردم کمک می کند تا انتخاب های مسئولانه و آگاهانه ای انجام داده و بتوانند سبک زندگی سالم و همچنین مهارت های حرفه ای را ارتقا دهند. با توجه به WHO، مدیریت مهارت های زندگی ، توانایی های رفتار انطباقی و مثبت است که به افراد امکان میدهد تا به طور موثر با خواسته ها و چالش های زندگی روزمره رو به رو شوند.

مهارت های زندگی
مهارت های زندگی

برنامه آموزش مدیریت مهارتهای زندگی به منظور کمک به افراد برای افزایش عزت نفس ،مواجهه شدن افراد با اضطراب و افزایش مهارت شناختی و رفتاری برای کاهش و جلوگیری از انواع رفتارهای ریسک سلامتی طراحی شده است. مهارت های زندگی مجموعه ای از مهارت های شناختی، شخصی و بین فردی برای عملکرد بالا بوده و کمک می کنند تا افراد تصمیمات درست بگیرند، منطقی به حل مشکل بپردازند و بتوانند با شرایط نامطلوب مقابله کنند. اهداف یادگیری که این برنامه دارد شامل افزایش توسعه علمی با تشویق مشارکت فعال در فرآیند یادگیری، توسعه سلامت فکری از طریق تفکر خلاق و انتقادی و تشویق توسعه بهینه شخصی میشود.

ثبت نام دوره مدیریت مهارتهای زندگی