اصول پرورش قارچ

آشنایی با دوره پرورش قارچ

آشنایی با دوره اصول پرورش قارچ

قارچها موجوداتی یوکاریوتیک هستند که سلولهای آنها حاوی یک یا دو یا چند هسته می باشد.این موجودات هتروتروف بوده و دارای تولید مثل جنسی و یاغیرجنسی اند. این موجودات دارای دیواره سلولی هستند. جنس دیواره آنها از کتین، سلولز و یا هر دو می باشند. تغذیه در قارچها به صورت جذبی و انرژی را به طور گلیکوژن در خود انباشته می کنند.

نکاتی در اصول پرورش قارچ

1- افرای که تصمیم به راه اندازی به سالن پرورش قارچ در سوله را دارند سقف سالن خود را کوتاه نمایند. و ارتفاعی حدود سه متر برای قفسه های چهارطبقه تنظیم شود.
2- محل خروج آب در هر سالن تعیین شود.
3- سالن را قبل از استفاده توسط فرمالین ضد عفونی نمایید تا در صورتی که در آن محل از مواد تولیدی قبل آلودگی باقی مانده باشد رفع شود.

کمپوست یا بستر اصول پرورش قارچ

مهمترین ماده ای برای کشت که قارچ روی آن رشد کرده و از آن تغذیه می کند به آن کمپوست گفته می شود. به کودهای گیاهی کمپوست می گویند. و چون کودی که قارچ در آن رشد می کند ترکیبی فراوری شده از کاه و کلش و مواد دیگر است. و یک نوع کود گیاهی به حساب می آید.
شرط اولیه و اساسی برای داشتن مدرک و احداث واحدهای تولید قارچ خوراکی دارا بودن دانش فنی و تخصص لازم متقاضی برای تولید می باشد .

اصول پرورش قارچ
اصول پرورش قارچ

مراحل روزانه کشت

1-ضدعفونی کردن سالن
2-ورود کمپوست به سالن و چیدن آنها در قفسه ها
3-صاف کردن سطح بلوکها بدون بریدن کیسه
4-میسلیوم رانی(پنجه دوانی) : میسلیوم به تارهای نازک سفیدی گفته می شود که از بذر قارچ رشد میکند ودر تمامی کمپوست حرکت کرده و آن را بعد از مدتی یکدست سفید می کند
5-بریدن کیسه های روی بلوکها و تخته کوبی
6-خاک دهی و آبیاری
7-انداختن روزنامه روی بستر و مرطوب نگه داشتن آن ها
8-رافلینگ (پنجه کشی)
9-برداشتن روزنامه ها و شوکدهی روز اول
10-شوکدهی روز دوم
11-شوکدهی روز سوم
12-فلش یک(اولین محصول دهی) : رویش و چیدن قارچ بعد از شوکدهی هر روزه و یکنواخت نیست بلکه در روزهایی قارچ قابل برداشت بسیار زیاد، در روزهایی کم ور در روزهایی هم اصلا قارچی برای چیدن موجود نیست. به روزهایی که قارچ قابل برداشت زیادی وجود دارد فلش می گویند..
13-فلش دوم(دومین محصول دهی)
14-فلش سه (سومین محصول دهی)
15- تخلیه کمپوست و نظافت

ثبت نام دوره آموزشی پرورش قارچ