مشاوره حقوقی پیشرفته 

مشاوره حقوقی پیشرفته 

مشاوره حقوقی پیشرفته ، در مواردی از حیطهٔ کارشناسان حقوقی سازمان‌ها فراتر رفته و نیازمند سطح تخصص بالاتر و دسترسی مقامات بالاتر است. در این دسته…

1003
اصول مشاوره حقوقی

اصول مشاوره حقوقی

اصول مشاوره حقوقی در مواردی از حیطهٔ کارشناسان حقوقی سازمان‌ها فراتر رفته و نیازمند سطح تخصص بالاتر و دسترسی مقامات بالاتر است. در این دسته…

802
اصول مشاور حقوقی

اصول مشاور حقوقی

اصول مشاور حقوقی کسی است که با حوزه های خاص قانون آشنایی داشته و بر مبنای قرارداد به شرکت ها و یا افراد، مشاوره حقوقی حرفه…

508
حقوق عمومی چیست

حقوق عمومی چیست

حقوق عمومی چیست؟ در گام نخست حقوق شامل دو قسمت است : عمومی خصوصی منظور از حقوق خصوصی در رابطه اول با فرد است و…