زبان انگلیسی مقدماتی

زبان انگلیسی مقدماتی

شرکت کنندگان در دوره زبان انگلیسی مقدماتی یاد میگیرند که چگونه به زبان انگلیسی صحبت کنند. دوره زبان انگلیسی برای افراد غیربومی شامل آموزش زبان انگلیسی استاندارد سطح مقدماتی با تمرکز بر مهارت های ارتباطی، گرامر پایه ای و مهارت های گوش دادن و خواندن لازم برای موفقیت در زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی است. شرکت کنندگان میتوانند در پایان این دوره ، یک گفتگوی اولیه ای به زبان انگلیسی داشته باشید.
هدف از دوره زبان انگلیسی ، توسعه مهارت های شنیداری و گفتاری ضروری برای نیاز روزمره به زبان در سطح مقدماتی است. علاوه بر این، اهداف این دوره ها برای دانشجویان شامل تمرین و استفاده از مهارت های گوش دادن در فعالیت های درک مطلب وبهره گرفتن از واژگان پایه، دستور زبان و تکنیک های تلفظ در انواع وظایف و فعالیت های مناسب برای سطح مقدماتی است.

زبان انگلیسی مقدماتی
زبان انگلیسی مقدماتی

زبان آموزان زبان انگلیسی (ELLs) جمعیت بزرگ و رو به رشدی در کشورمان دارند. بنابراین، شرایط آموزش فیزیکی برای آموزش زبان انگلیسی مقدماتی ، باید مانند شرایط یادگیری زبان اول در کودکان ، حمایت کننده و دلگرم کنند ه باشد. این شرایط دلگرم کننده عبارتند ازدرگیری فیزیکی با زبان، استفاده از چند رسانه برای ارائه اطلاعات، فرصت برای نشان دادن درک زبان از طریق بیان فیزیکی، ایجاد محیط کم استرس برای عملکرد زبان و تعامل زیاد با دیگر دانشجویان است.
در زبان انگلیسی مقدماتی ، دانشجویان مهارت های شناختی ودانش اولیه شان را توسعه میدهند، برای دست یافتن به استاندادهای نوشتارِی، محتوای آموزشی دریافت میکنند؛ با شناخت شیوه های یادگیری به اهداف یادگیری دست پیدا میکنند، با روش های معتبر و استادارد ارزیابی میشوند و اساتید و خانواده ها نیز موفقیت آکادمیک شان نیز به دیگران اطلاع میدهند.
مدارکی که میتوان بعد از اتمام دوره زبان انگلیسی مقدماتی و دوره های آموزشی مختلف اخذ کرد، شامل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراست.

لیست دوره های زبان انگلیسی مقدماتی