اصول مدیریت موجودی

اصول مدیریت موجودی

مدیریت موجودی مدیریت موجودی، نحوه مدیریت کردن و نظارت بر دارایی های غیر سرمایه ای (موجودی) و اقلام سهام است . مدیریت موجودی به عنوان…