اصول مدیریت منابع انسانی

اصول مدیریت منابع انسانی

اصول مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی، فرایند استخدام و انتخاب کارمند، جهت گیری و القا، آموزش و توسعه، ارزیابی کارمند (ارزیابی)، جبران خسارت و مزایا، ایجاد انگیزه، حفظ روابط مناسب با کارکنان و اتحادیه های کارگری، حفظ ایمنی کارکنان و رفاه و اقدامات سلامتی مطابق با قوانین کاراست.

مدیران منابع انسانی مسئولیت های زیادی در سازمان دارند. مدیر منابع انسانی می تواند بر ادارات مختلف نظارت کرده و اطمینان حاصل کند که مدیران به مقررات اشتغال و کار رسیدگی میکنند. متخصصان استخدام منابع انسانی، نیازهای استخدام و جابجایی شرکت را مدیریت می کنند. متخصصان منابع انسانی به سازمانها کمک می کنند تا از مزیتهای مختلف استخدام، روابط کارمندان، آموزش و ساختار سازمانی برخوردار شوند. مدیریت منابع انسانی اهدافی متمایزی دارد مانند اینکه هزینه تسهیل نباید بیشتری از سود باشد، مسائل زیست محیطی قانونی، اخلاقی و اجتماعی باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرند، با توجه به کمبود استعداد، مدیریت باید کارکنان را از تغییر شغل بازدارند و مدیریت باید در دستیابی به اهداف عملیاتی کمک کند.

اصول مدیریت منابع انسانی
اصول مدیریت منابع انسانی

مدیر منابع انسانی نقش مهم و پررنگی در منابع انسانی سازمان دارد. مدیر منابع انسانی یک نقطه واحد برای مشتریان داخلی است که میتواند راه حل های منابع انسانی ارائه کرده، پروژه های چالش برانگیز اجرا کند، و پروسه ها و روش های منابع انسانی را دنبال می کند. کارفرماهایی که نقش مدیر منابع انسانی را بر عهده گرفتند ، مسئولیت های وسیع و دستور کار متنوعی دارد و فقط اولویت های درازمدت و مسائل فوری کوتاه مدت وجود دارد. با این حال، کارمند باید اهداف استراتژیک و اهداف منابع انسانی را دنبال کنند. همچنین، استراتژی منابع انسانی، استراتژی کسب و کار و چشم انداز سازمان باید به طور کامل در اهداف سالانه منعکس شوند.

معمولا این کارکنان سازمان هستند که بسیاری از فعالیت های مهم را انجام می دهند. نقش مدیریت منابع انسانی در سازمان ها، سازماندهی کردن افراد به گونه است که بتوانند به طور موثر این فعالیت ها را انجام دهند.

ثبت نام دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی HRM