مدیریت موجودی

اصول مدیریت موجودی

مدیریت موجودی

مدیریت موجودی، نحوه مدیریت کردن و نظارت بر دارایی های غیر سرمایه ای (موجودی) و اقلام سهام است . مدیریت موجودی به عنوان مولفه مدیریت زنجیره تامین جنبه هایی مانند کنترل و نظارت بر موجودی سفارش، ذخیره سازی موجودی و کنترل مقدار محصول برای فروش را در بر گرفته و جریان کالا را از تولید کنندگان به انبارها و از این امکانات تا نقطه فروش کنترل می کند. یکی از عملکردهای کلیدی مدیریت موجودی، نگه داشتن آمار دقیق از هر محصول جدید یا بازگشتی است که وارد انبار شده یا انبار یا نقطه فروش را ترک می کند. پنج اصل کلیدی مدیریت موجودی عبارتند از پیش بینی تقاضا، جریان انبار، تبدیل موجودی / چرخش سهام، شمارش چرخه و فرایند حسابرسی.

مدیریت موجودی
مدیریت موجودی

هدف اصلی مدیریت موجودی حفظ موجودی در سطح مناسب برای جلوگیری از اضافه یا کم شدن موجودی است زیرا هر دو مورد برای کسب و کار نامطلوب هستند. بنابراین، اهداف متضادی مانند نگه داشتن موجودی در سطح کافی برای انجام هماهنگ فعالیت های تولیدی و فروش ، به حداقل رساندن سرمایه گذاری در موجودی برای به حداکثر رساندن سودآوری، به حداقل رساندن هزینه جا به جایی موجودی، سرمایه گذاری مطلوب روی موجودی ، کاهش تلفات،  سرقت، تلفات و به حداقل رساندن هزینه های سفارش موجودی را دنبال میکند.

آموزش مدیریت موجودی شامل مجموعه ای از تکنیک ها برای کمک به بازاریاب ها، مدیران فروشگاه و مدیران متمرکز بر تکنیک های مدیریت بوده و بهترین شیوه های کنترل موجودی در سراسر زنجیره های عرضه جهانی را پوشش می دهد. برای کمک به افزایش سود پس از فروش، برخی از بهترین شیوه ها باید در روش های عملیاتی گنجانده شوند. این آموزش به شرکت کنندگان امکان میدهد تا بهترین شیوه های (از جمله مدل های مختلف ) مدیریت موجودی را معرفی کرده، بتوانند اهمیت تکنیک های موجود در زنجیره های عرضه را درک کنند و دیگر دامنه های مرتبط با موجودی مانند انبار، مالی و لجستیک را به هم مرتبط کنند.

ثبت نام دوره مدیریت موجودی