اصول مدیریت انبار

اصول مدیریت انبار

اصول مدیریت انبار

مدیریت انبار ، هنر جا به جایی و ذخیره مواد در سراسر انبار و نظارت بر کاهش یا افزایش محصولات انبار است که موارد زیرساخت فیزیکی انبار ، سیستم های ردیابی، مدیریت مواد و ارتباطات بین ایستگاه های را در بر میگیرد. مدیریت انبار به رسیدگی به خرید، ذخیره سازی و انتقال کالاها پرداخته و شامل عملکردهایی مانند امار اصلی انبار، فهرست لیست مرجع آیتم / انبار ،نقل و انتقال در روند، زمان انتقال، سهام ایمنی و زمینه و علت جمع آوری آمار بر اساس مکان است.

سیستم مدیریت انبار (WMS) ، برنامه نرم افزاری است که از عملیات های روزانه در انبار پشتیبانی می کند. برنامه های WMS امکان مدیریت متمرکز وظایفی مانند ردیابی سطوح موجودی و میزان سهام را فراهم می کند. علاوع بر این، امکان دارد که سیستم های WMS برنامه های جداگانه یا بخشی از سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) باشند.

اصول مدیریت انبار
اصول مدیریت انبار

مدیریت انبار قادر است، مدیریت در برنامه ریزی روزانه، سازماندهی، کارکرد، هدایت و کنترل استفاده از منابع موجود، انتقال و ذخیره مواد در داخل و خارج از انبار را تسهیل کرده و از کارکنان شاغل در بخش ذخیره مواد در درون و اطراف انبارحمایت کند. سیستم مدیریت انبار، جزء حیاتی راه حل کلی سیستم مدیریت زنجیره تامین موثر است. در ابتدا، سیستم مدیریت انبار به عنوان سیستم کنترل حرکت و ذخیره سازی مواد در انبار شروع به کار کرد. اما امروزه حتی وظایفی مانند ساخت نور، مدیریت حمل و نقل، مدیریت سفارش، و کل سیستم های حسابداری را نیز شامل می شود.

مدیر انبار باید بتواند چندین عملکرد مهم مانند نظارت و ضبط و تحویل ، بارگیری و تخلیه مواد و منابع، حفظ پرونده موجودی و سیستم ردیابی، تعیین مکان های مناسب برای ذخیره سازی، چرخش سهام در صورت مورد نیاز و تعدیل سطوح موجودی به منظور بازبینی رسید و پرداخت ها فردی ، سیستم های انبار و انبارداری، روش های بارگیری و تخلیه، ریسک پذیری و ذخیره سازی مواد و دانش ریاضی آگاهی داشته باشد.

ثبت نام دوره مدیریت انبار