برنامه ریزی استراتژیک

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

برنامه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی شامل اهداف استراتژیک استخدام، توسعه و حفظ کارکنان ماهر و متنوع و ارائه ترتیبات انعطاف پذیر کار باشد. مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی فرآیندی است که نیازهای انسانی فعلی و آینده را برای سازمان و به منظور دستیابی به اهداف خود مشخص می کند. و برنامه ریزی منابع انسانی باید به عنوان ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و طرح کلی استراتژی سازمان در نظر گرفته شود. جمعیت کارگران سالم در اکثر کشورهای غربی و افزایش تقاضا برای کارگران واجد شرایط در کشورهای در حال توسعه، اهمیت برنامه ریزی منابع انسانی موثر را مشخص تر کرده است.

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی، برنامه عملیاتی ست که برای چند ماه پیش بینی میشود.. این برنامه ریزی استراتژیک، اولویت هایی را برای مدیریت عالی و نقش منابع انسانی در برنامه ریزی استراتژیک مناسب در زمینه مدیریت منابع انسانی تعیین می کند. افراد حرفه ای HR باید بخشی از برنامه ریزی استراتژیک باشند زیرا کارکنان، مأموریت استراتژیک سازمان را اجرا خواهند کرد. نقش منابع انسانی، انجام کامل مسئولیت ها مطابق با مهارت ها و شایستگی ها و بر اساس برنامه استراتژیک است.

برنامه ریزی استراتژیک
برنامه ریزی استراتژیک

طرح استراتژیک منابع انسانی در توسعه هر سازمان تجاری مهم است. این طرح استراتژیک زمینه فعالیت های کسب و کار را فراهم می کند و به طور قابل توجهی بر عملکرد فعالیت ها و عملکرد کل سازمان تأثیر می گذارد. برخی از مهمترین جنبه های برنامه ریزی استراتژیک عبارتند از چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و استراتژی مورد استفاده در سازمان های مورد علاقه. علاوه بر این، عوامل دیگری مانند به موقع بودن استراتژی ها و همچنین متغیرهایی مانند وضعیت کسب و کار و نتایج مطلوب ، بر فعالیت برنامه ریزی استراتژیک سازمان تاثیر میگذارند. هدف توسعه برنامه استراتژیکی ست که با شرایط کسب و کار، که بر اساس ارزیابی دقیق عوامل داخلی و خارجی که بر عملیات سازمان است، متناسب باشد.

ثبت نام دوره مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی