کمک بهیار

آشنایی با دوره آموزشی کمک بهیار

آشنایی با دوره آموزشی کمک بهیار

وظایف کمک بهیار

 • مشارکت در انجام فعالیت بیماران طبق دستور و روتین بخش
 • پاکیزه نگه داشتن کلیه وسایل وتجهیزات پزشکی موجود (تخت بیمار ،میز بیمار ،مانیتور ها ،وسایل کمک تنفسی و…)
 • حفظ امنیت بیمار در رابطه با پیشگیری از بروز حوادث احتمالی
 • شمارش البسه قبل از تحویل به رختشویخانه وهنگام تحویل گرفتن آنها
 • انجام مراقبت از جسد طبق موازین شرعی
 • انجام کلیه فعالیتهای محوله طبق نظر سرپرست مربوطه
 • کمک در امر توانبخشی مددجو (کمک در بکار بردن چوب زیر بغل و…)
 • مراقبت در حفظ ونظم ونظافت بخش وپاکیزگی وشست وشوی کلیه لوازم بخش
کمک بهیار
کمک بهیار
 • آماده کردن وسایل لازم جهت انجام امور مراقبتی توسط پرستار (وسایل پانسمان و….) جمع آوری آنها پس از اتمام کار ،شست وشوی وسایل ودر صورت لزوم انتقال آنها برحسب سیاست بیمارستان به مرکز استریلیزاسیون
 • تامین نیازهای بهداشتی اولیه مددجو بر حسب صلاحیت سرپرست مربوطه شامل:حمام دادن یا کمک در حمام کردن ،دهان شویه ، امور نظافتی مانند شستن دست وصورت ،کوتاه کردن ناخن ها ،تعویض البسه ،مرتب کردن مددجو ،تغییر وضعیت،شیو
 • کمک به نظافت شخصی بیماران با دادن لگن بیمار بستری، لوله ادراری، حمام، شستشوی سر، اصلاح کمک به بیمار برای رفتن به سرویس بهداشتی
 • حفظ ارزش های سازمان و رازداری نسبت به اسرار بیماران
 • به روز رسانی دانش شغلی از طریق شرکت در فرصت های آموزشی
 • كمک به بيمار در خروج از تخت و راه رفتن
 • پيشگيری از بروز حوادث احتمالي در رابطه با حفظ امنيت بيمار
 • جمع آوری نمونه خون ، ادرار و ….

سبک کار آنها:

 • قابل اعتماد بودن : شغل نیازمند اعتماد، مسئولیت پذیری و عمل به تعهدات است.
 • صداقت و درستکاری : شغل نیازمند درستکاری و توجه به مسائل اخلاقی است.
 • توجه به جزئیات : شغل نیازمند داشتن دقت درباره جزئیات و انجام وظایف کاری است.
 • کنترل شخصی : شغل نیازمند حفظ آرامش و خویشتن داری، کنترل خشم و جلوگیری از رفتارهای پرخاشگرانه حتی در شرایط بسیار سخت است.
 • همکاری : شغل نیازمند داشتن روحیه خوش با دیگران و به تصویر کشیدن نگرش همکاری و پاک طینتی است.

هدف و بازار کار بهیار:

کارآموزان بعد ازگذراندن دوره و دریافت گواهینامه یا مدرک می توانند به عنوان کمک بهیار در بیمارستان مشغول به کار شوند.

ثبت نام دوره آشنایی با کمک بهیاری