دوره کمک بهیاری

آشنایی با دوره کمک بهیاری

دوره کمک بهیاری چیست و کیست؟

ماکان آریا پارسا معتقد است که در بسیاری از کشورها به دلیل و رفع کمبود نیروی انسانی ،در قالب پرستاری شغلی به عنوان کمک بهیار معرفی شد.
از اعضای موثر در تیم درمانی هستند که با توجه به سنگین بودن کار در بیمارستان و همچنین مشغله های کاری تصمیم گرفته شده تا نیروی تحت عنوان کمک بهیار در بیمارستان مشغول به کار شود. و کارهای اولیه بیماران همچون حمام بیمار امور نظافتی و تعویض ملحفه تغییر وضعیت بیمار در کمک در غذا خوردن ، نگهداری سالمندان،کلینیک ها،منازل شخصی، ، تمیز نمودن تخت و میز بیمار . خالی کردن کیسه های ادراری، جمع آوری نمونه خون را انجام می دهد.
بهیاران از دورترین روستاها شروع می‌شود تا بزرگ‌ترین مراکز بیمارستانی دولتی و حتی در اورژانس‌های جاده‌ای انجام وظیفه می‌نمایند.

دوره کمک بهیاری
دوره کمک بهیاری

دوره کمک بهیاری چه ویژگی هایی دارد؟

  • از تک تک وظایف خود در دوران دوره خود آگاهی کامل را داشته باشد.
  • کمک پرستار با تمرین و تکرار مکرر مهارت کافی را در انجام وظایف خود خواهد داشت.
  • بتواند با سایر اعضای تیم درمان ارتباط کافی را برقرار کند.
  • ویژگی دیگر اینکه قادر باشد یا بتواند با سایر اعضای محل کار خود ارتباتط خوبی را برقرار سازد. بطوریکه می توانند روند کاری خود را بهتر انجام هد.
  • کمک بهیار ارتباط نزدیکی با پرستار دارد بنابراین ایجاد یک ارتباط موثر با پرستاران امری ضروری به نظر می رسد. و اگر توجه نمایید قطعا در حرفه ی خود بسیار موفق خواهید شد.
  • دغدغه ی پرستاران و کمک پرستاران ،مشخص نبودن حیطه وظایف کمک‌ پرستار است.
  • اگر وظایف کمک پرستار در عمل به صورت دقت اجرا نشود این امر به میزان باعث سردرگرمی کمک پرستار و همچنین پرستار خواهد شد.
  • مراکز درمانی و بیمارستان ها به حضور و عملکرد یک کمک پرستار نیاز دارد.

فراگیران می توانند برای گرفتن مدرک یا گواهینامه دوره، دوره بهیاری (کمک پرستاری) را بگذرانند.

ثبت نام دوره آشنایی با کمک بهیاری