دوره بهیاری

آشنایی با دوره بهیاری

آشنایی با دوره بهیاری

بهیار کیست؟

به کسی می گویند که یک دوره آموزشی بهیاری را بر اساس ضوابط با کسب دانش و مهارت کسب نموده و با در دست داشتن مدرک معتبر توانایی ارائه خدمات بهداشتی درمانی را در قالب شرح وظایف همراه با آموزش اولیه به بیمار داشته باشد.

وظایف بهیار:

فعالیت های در امر مراقبت ممدجویان و با تکیه بر رعایت نکات و مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی شامل:

1- كسب دستور و برنامه كار از مسئول شيفت

2- تامين نيازهاي بهداشتي اوليه مددجو شامل : تامين بهداشت پوست و مو/ تامين بهداشت دهان و دندان و غيره …..

3- آماده سازي تخت ها ( با بيمار – بدون بيمار ) و برانكارد

4- حضور در هنگام تحويل بخش با حضور پرسنل شيفت و گزارش اقدامات انجام شده

5- گزارش و ثبت مراقبت هاي انجام شده از بيماران در پرونده بالينی بيماران بر اساس اصول گزارش نويسی

دوره بهیاری
دوره بهیاری

6- انجام آمادگيهاي قبل و پس ازعمل جراحي براساس استانداردهاي موجود : (كنترل شيو ناحيه عمل ، تميز بودن ناحيه عمل ، كنترل نداشتن انگشتر ، زيورآلات ، دندان مصنوعي و ساير پروتزهاي فلزي ، آمادگيهاي روده اي و پوشاندن گان )

7- پذيرش آماده سازي مددجو جهت ترخيص و انتقال

8- آماده كردن وسايل جهت استريليزاسيون

9- پيشگيري از بروز حوادث احتمالي در رابطه با حفظ امنيت بيمار

10- كمك در تامين نيازهاي تغذيه اي مددجو شامل : كمك در دادن غذا به بيماراني كه نمي توانند به تنهايي غذا بخورند ، تغذيه به وسيله لوله معده

وظایف کمک بهیاری :

کمک بهیار فعالیتهای را در امر مراقبت اوليه از بيمار به صورت خدمات غيرحرفه اي با تكيه بر رعايت منشور حقوق و مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهای مراقبتی، تحت نظارت مسئول شيفت انجام مي دهد.

– حمام دادن يا كمک درحمام كردن

– مراقبت در حفظ و نظم و نظافت بخش و پاكيزگی كليه لوازم بخش

– امور نظافتي مانند شستن دست وصورت

– كوتاه كردن ناخن ها

– تعويض البسه

– مرتب كردن مددجو

ثبت نام دوره بهیاری