دوره بهیاری

آشنایی با دوره بهیاری

بهیار کیست؟

دکتر ماکان آریا پارسا معتقد است که بهیار به کسی می گویند که یک دوره آموزشی بهیاری را بر اساس ضوابط با کسب دانش و مهارت کسب نموده و با در دست داشتن مدرک معتبر توانایی ارائه خدمات بهداشتی درمانی را در قالب شرح وظایف همراه با آموزش اولیه به بیمار داشته باشد.

وظایف بهیار:

فعالیت های در امر مراقبت ممدجویان و با تکیه بر رعایت نکات و مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی شامل:

1- كسب دستور و برنامه كار از مسئول شيفت

2- تامين نيازهاي بهداشتي اوليه مددجو شامل : تامين بهداشت پوست و مو/ تامين بهداشت دهان و دندان و غيره …..

3- آماده سازي تخت ها ( با بيمار – بدون بيمار ) و برانكارد

4- حضور در هنگام تحويل بخش با حضور پرسنل شيفت و گزارش اقدامات انجام شده

5- گزارش و ثبت مراقبت هاي انجام شده از بيماران در پرونده بالينی بيماران بر اساس اصول گزارش نويسی

دوره بهیاری
دوره بهیاری

6- انجام آمادگيهاي قبل و پس ازعمل جراحي براساس استانداردهاي موجود : (كنترل شيو ناحيه عمل ، تميز بودن ناحيه عمل ، كنترل نداشتن انگشتر ، زيورآلات ، دندان مصنوعي و ساير پروتزهاي فلزي ، آمادگيهاي روده اي و پوشاندن گان )

7- پذيرش آماده سازي مددجو جهت ترخيص و انتقال

8- آماده كردن وسايل جهت استريليزاسيون

9- پيشگيري از بروز حوادث احتمالي در رابطه با حفظ امنيت بيمار

10- كمك در تامين نيازهاي تغذيه اي مددجو شامل : كمك در دادن غذا به بيماراني كه نمي توانند به تنهايي غذا بخورند ، تغذيه به وسيله لوله معده

وظایف کمک بهیاری :

کمک بهیار فعالیتهای را در امر مراقبت اوليه از بيمار به صورت خدمات غيرحرفه اي با تكيه بر رعايت منشور حقوق و مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهای مراقبتی، تحت نظارت مسئول شيفت انجام مي دهد.

– حمام دادن يا كمک درحمام كردن

– مراقبت در حفظ و نظم و نظافت بخش و پاكيزگی كليه لوازم بخش

– امور نظافتي مانند شستن دست وصورت

– كوتاه كردن ناخن ها

– تعويض البسه

– مرتب كردن مددجو

ثبت نام دوره بهیاری