دوره های تکنسین داروخانه

دوره های تکنسین داروخانه

دوره های تکنسین داروخانه

تکنسین داروخانه یکی از سریعترین حرفه های در حال رشد در زمینه مراقبت های پزشکی است. تکنسین داروخانه معمولا در روزهایی که داروخانه به تجویز داوری حرفه ای داروساز نیاز ندارد، تحت نظارت داروساز کار میکند. تکنسین های داروخانه ممکن است بسیاری از وظایف مشابه داروساز را انجام دهند؛ با این حال، قبل از اینکه داروها به مشتری یا بیمار تحویل شوند، تمام کار باید توسط داروساز بررسی شود. یکی از ویژگی های مرکزی تعریف کننده شغلی تکنسین داروخانه ، توضیح به داروساز برای کیفیت و دقت عملکرد وی است. آماده سازی داروها شامل استفاده از تکنیک های استریل و غیر استریل برای شمارش، اندازه گیری و ترکیب داروها ست.

دوره های تکنسین داروخانه
دوره های تکنسین داروخانه

دوره های تکنسین داروخانه جهت تبدیل کردن کارآموزان به تکنسین های داروخانه حرفه ای طراحی شده است. با اینکه، تکنسین داروخانه در کنار داروساز مجاز مشغول به کار است، اما باید دوره کارآموزی را نیز بگذراند تا پیش نمایشی از کار را به داروساز اصلی نشان دهد. موفقیت برای کارآموزان این رشته به صورت توانایی مدیریت تمامی ایستگاه های کاری و انجام تمام وظایف اختصاصی محوله داروخانه ها تعریف میشود.

وظایفی که تکنسین داروخانه بر عهده دارد شامل تمرین داروسازی، محاسبه دوز، درمان، تجویز نسخه، و صورتحساب،محصولات استریل و تضمین کیفیت، درمان دارویی و داروسازی قانون، مدیریت دارو و مدیریت موجودی، درمان و ایمنی پزشکی، تهیه و نگهداری دارو و داروهای ضد بارداری، کنترل موجودی، نگهداری سوابق، تهیه دارو، و تهیه ادعاهای بیمه است. وظایف اضافی که ممکن است تکنسین داروخانه به عهده بگیرد عبارتند ازدریافت و تایید نسخه های کتبی، درخواست تجدیدنظر داروی تجویز شده، تهیه داروهای IV، سیستم های کامپیوتری و اتوماسیون، استفاده از نسخه و برچسب های کمکی برای بطری های داروئی، کنترل و نگهداری قیمت، تهیه سفارشات، رسیدگی به قفسه های انبار، آماده سازی فرم های ادعای بیمه و ثبت پول های عملیاتی.

ثبت نام دوره تکنسین داروخانه مقدماتی