اقتصاد در مدیریت

اهمیت اقتصاد در مدیریت کسب و کار

اهمیت اقتصاد در مدیریت کسب و کار

اصول مدیریت کسب و کار در اقتصاد ، فرصت تجزیه و تحلیل رفتارهای شرکتی مربوط به تجارت ملی و بین المللی را به وجود می آورد. برای شناخت اهمیت اقتصاد درمدیریت کسب و کار، ابتدا باید در مورد اقتصاد صحبت کرد. اقتصاد علمی است که تولید، توزیع و استفاده مجدد ازمنابع کمیاب مورد نیاز جامعه را بررسی می کند. همچنین، علم اقتصاد روابطی را بین جامعه و ادارات دولتی و خصوصی را ایجاد می کند که به وسیله آن می توانیم ثبات یک کشور، توسعه و رشد آن را اندازه گیری کرده و سیاست هایی را برای بهبود شرایط کلی رفاه اتخاذ کنیم.

هر کسب و کار می تواند جنبه ها خطر یا ریسک داشته باشد. بعضی از این خطرات بالقوه بوده و کسب و کار را نابود میکنند در حالی که دیگرخطرات به شرکت و منافع آن آسیب جدی وارد آورده و برگراندن شرکت به شرایط و حالت عادی، هزینه بر و وقت گیر است. علیرغم خطرات ناشی ازکسب و کار، مدیران اجرایی و ریسک میتوانند بدون توجه به اندازه کسب و کار برای آنها آماده شوند.

اقتصاد در مدیریت
اقتصاد در مدیریت

وظایفی که مدیریت کسب و کار به عهده دارد شامل روشن کردن انتظارات و اهداف ، توجه و تنظیم اولویت های متضاد ،برآورده کردن و انتظارات ،انتقال اطلاعات کلیدی ، نظارت بر موقعیت و توانایی های کارکنان، توجه ویژه به عملکرد پایین برای اطمینان از بهبود آنها ،دنبال کردن سیاست های شرکت و اطمینان از تداوم برنامه هاست.

اصول مدیریت کسب و کار عبارتند از تقسیم کار، مسئولیت ، نظم، وحدت ، وحدت جهت، عدالت، وابستگی منافع فردی و ثبات پرسنل. مدیران و کارفرمایان کسب و کار برای تصمیم گیری های سخت متکی به تجربه و غریزه هستند. روش های کمی مورد استفاده توسط تحلیلگران عملیات و اقتصاددانان، شواهد جامعی برای هدایت تصمیمات مدیریت در زمینه تولید، توزیع، بازاریابی و مدیریت پرسنل ارائه می دهند. همچنین، این روش ها در آینده به مدیران پروژه های کسب و کار کمک می کنند و آنها را قادر می سازد تا استراتژی ها را در صورت نیاز تنظیم کنند.

ثبت نام دوره مدیریت MBA کسب و کار 1 (عمومی)