مدیریتی و سرپرستی

آموزش اصول مدیریتی و سرپرستی مقدماتی

اصول مدیریتی و سرپرستی مقدماتی

دوره اصول مدیریتی و سرپرستی مقدماتی، وظایف مدیریتی را بررسی کرده و بر سطح نظارت تمرکز دارد. این اصول، عملکرد عمده مدیریت، برنامه ریزی، سازماندهی، کارکنان، رهبری و کنترل را پوشش داده و شامل تصمیم گیری، رفتار و انگیزه انسانی و نیروهای بیرونی است که بر مدیران امروز تاثیر می گذارد. اصول سرپرستی ، اصول اساسی زیرمجموعه روابط نظارت هستند که به مدیر کمک می کنند تا رابطه سازنده ای با کارکنان برقرار کند. اصول کلیدی توسعه نظارت شامل مدیریت ، تمرکز بر عملکرد به جای شخص و تمرکز بر آینده را در بر میگیرد.

برنامه آموزش اصول مدیریتی و سرپرستی مقدماتی

فرصت های زیادی در اختیار سرپرستان و مدیران میگذارد تا در یادگیری مهارت های جدید و یا توسعه مهارت های موجود مهارت کسب کنند. بدین روش، مدیران تشویق می شوند تا با جدیت به آموزش های لازم پرداخته و دوره های پیشنهادی را پیگیری کنند. برای سرپرستان و مدیران با تجربه تر، دوره های زیادی در زمینه هایی مانند مهارت های بین فردی، توسعه سازمانی و مدیریت عملکرد وجود دارد. علاوه بر این، نحوه کسب موفقیت های فراتر از مهارت های فنی ، شناسایی سبک رهبری، به دست آوردن توانایی برای هدایت، نظارت و یا مدیریت، تغییرات برای انتقال به نقش خود، تصمیم گیری و ارتباط برقرار کردن، مدیریت اولویت ها و ایجاد فرهنگ پاسخگویی به مدیران آموزش داده میشود.

مدیریتی و سرپرستی
مدیریتی و سرپرستی

اهداف یادگیری آموزش اصول مدیریتی و سرپرستی مقدماتی

اهداف یادگیری آموزش اصول مدیریتی و سرپرستی مقدماتی شامل مواردی زیر می باشد :

  • درک واژگان مدیریتی
  • مفاهیم و اصولی که توسط تفکر انتقادی و ارتباط موثر اندازه گیری می شوند،
  • فعالیت های نقش بازی کردن، مدل سازی عملکرد مدیریت و نظارت
  • بحث در مورد مهارت های مدیریتی شامل تسلط بر حل مسئله و تصمیم گیری
  • تعریف و بحث در مورد روند آتی مدیریت و شناسایی منافع برنامه ریزی
  • سازماندهی
  • هدایت و کنترل در محیط های داخلی و بین المللی مدیریت
ثبت نام دوره اصول مدیریتی و سرپرستی مقدماتی