مدیریت تولید

اصول مدیریت تولید

مدیریت تولید

اصول مدیریت تولید به استفاده از اصول مدیریت برای عملکرد تولید در یک کارخانه اشاره دارد. به عبارت دیگر، مدیریت تولید شامل برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فرآیند تولید می شود. تعیین نقطه شروع و پایان تولید در یک سازمان عملی نیست زیرا مدیریت تولید به بسیاری از دیگر زمینه های کاربردی کسب و کار یعنی بازاریابی، مالی و سیاست های ارتباطات صنعتی مرتبط است. علاوه بر این، تولید مستقل از بازاریابی، مدیریت مالی و پرسنلی نبوده و هدف نهایی هر شیوه مدیریت تولید، تبدیل مجموعه ای از مواد خام به محصول نهایی است.

اصول مدیریت تولید
اصول مدیریت تولید

مدیران تولید مسئولیت مدیریت فنی، نظارت و کنترل فرایندهای تولید صنعتی را بر عهده گرفته و اطمینان می دهند که فرایندهای تولید به طور قابل اعتماد و کارآمدی اجرا می شوند. مسئولیت های شغلی مدیران تولید عبارتند از برنامه ریزی و سازماندهی برنامه های تولید، ارزیابی نیازهای پروژه و منابع، برآورد، مذاکره و توافق در مورد بودجه و زمانبندی با مشتریان و مدیران، اطمینان از اجرای مقررات بهداشت و ایمنی ، تعیین استانداردهای کنترل کیفیت، نظارت بر فرایندهای تولید، زمانبندی یا برنامه زمانبندی مجدد در صورت لزوم، انتخاب، سفارش و خرید مواد، سازماندهی تعمیرات و نگهداری از تجهیزات تولید، ارتباط با خریداران و بازاریابی و فروش کارکنان و نظارت بر کار کارکنان .

مدیریت تولید به تبدیل ورودی به خروجی با استفاده از منابع فیزیکی موجود و به منظور فراهم آوردن خدمات مطلوب برای مشتریان و دستیابی به سایر اهداف سازمانی اثربخشی، کارایی و قابلیت پذیرش ارتباط دارد. آنچه که موجب تمایز تولید از دیگر کارکردها مانند بازاریابی و مالی میشود، تبدیل ورودی با استفاده از منابع فیزیکی است. فعالیت های شامل در مدیریت تولید شامل محل امکانات، طرح بندی و کنترل مواد، طراحی محصول، طراحی فرایند، کنترل تولید و برنامه ریزی، کنترل کیفیت و مدیریت مواد میشوند. اهداف مدیریت در سه مولفه کیفیت خوب، کمیت خوب و آماده سازی محصول در زمان تعیین شده منعکس شده است.

سیستم مدیریت تولید به کاربران امکان میدهد تا تمام جنبه های پردازش تولید را در یک محیط متمرکز و غیر متمرکز کنترل کنند. سیستم مدیریت تولید بر تولید و توزیع کالا و خدمات کلی تمرکز دارد.

ثبت نام دوره مدیریت تولید