زبان انگلیسی پیشرفته

زبان انگلیسی پیشرفته

زبان انگلیسی پیشرفته برای دانشجویانی با سطح پیشرفته ای طراحی شده اند که نمره رضایت بخشی در امتحان زبان انگلیسی به دست آورده اند و می خواهند مهارت های خود را قبل از رسیدن به هدف های آموزشی یا حرفه ای تقویت کنند. شرکت کنندگان این دوره، وظایف ارتباطی را تکمیل میکنند که مستلزم استفاده از مهارتهای تفکر انتقادی و ساختارهای پیچیده گرامری هستند.
تفاوت اصلی بین یادگیری رشته زبان انگلیسی و موضوعاتی مانند علم و ریاضی این است که می توان زبان انگلیسی پیشرفته را در ابعاد مختلف یاد گرفت وبا توجه به نیاز آنرا تقویت کرد. علاوه بر این، برخی افراد ترجیح میدهند که مهارت های زبان انگلیسی شان را با استفاده از واژگان و زبان بسیار خاصی توسعه دهند. در همین راستا، هر فرد با توجه به صنعت و زمینه ای که در آن فعال است، از مهارت ها و واژگان خاصي بهره میگیرد.

زبان انگلیسی پیشرفته
زبان انگلیسی پیشرفته

برنامه آموزش زبان انگلیسی شامل گرامر کاربردی زبان و مهارتهای پیشرفته زبان انگلیسی و دوره های تکمیلی شامل کارگاه های نوشتن پبشرفته ،گفتگوها، بحث ها و سخنرانی ها در مورد طیف گسترده ای از موضوعات واقعی، انتزاعی و تخصصی است. مخاطبان این آموزش، کارکنان دانشگاه، دانشجویان و همکارانشان هستند. برنامه آموزش زبان انگلیسی پیشرفته به گویندگان سطح پیشرفته امکان میدهد تا دامنه واژگان گفتاری را وسعت دهند، گرامر را در زمینه های مختلف تقویت کرده و به طرف استفاده طبیعی و بومی از زبان انگلیسی پیش روند.
اهداف دوره های زبان انگلیسی پیشرفته نیز شامل عملکرد حرفه ای در طیف گسترده ای از شرایط انگلیسی حرفه ای، اجتماعی و علمی، شناسایی و استفاده از مهارت ها و استراتژی های مورد نیاز برای یادگیری موثر زبان انگلیسی پیشرفته ، توسعه چهار مهارت صحبت کردن، گوش دادن، خواندن و نوشتن برای برقراری ارتباط و کنار آمدن با ملزومات زبان حوزه اصلی مطالعه است.
گواهینامه زبان انگلیسی پیشرفته (CAE) ، یک آزمون بین المللی زبان انگلیسی است که توسط ارزیابی زبان انگلیسی کمبریج ارائه شده و برای اهداف تحصیل، کار و مهاجرت مورد استفاده قرار گیرد.

لیست دوره های زبان انگلیسی پیشرفته