نرم افزار Primavera

نرم افزار Primavera چیست ؟

نرم افزار Primavera چیست ؟ 

نرم افزار Primavera ، نرم افزار مدیریت پروژه نمونه کارها ی شرکت است هک شامل مدیریت پروژه، مدیریت محصول، قابلیت همکاری و کنترل و ادغام با سایر نرم افزارهای سازمانی مانند اوراکل و سیستم های ERP SAP می شود و درسال 1983 توسط Primavera Systems Inc عرضه شد. پریماورا نرم افزار جامع، با عملکرد بالا و برنامه ریزی چندپروژ ه ای و کنترل است که برای صنایع دارای پروژه فشرده ایده آل به نظر میرسد Primavera. به سازمانها کمک می کند تا در مورد انواع نمونه کارها مدیریت کنند و راه های زیادی برای سازماندهی، فیلتر کردن و مرتب سازی فعالیت ها، پروژه ها و منابع فراهم می کند. افراد حرفه ای که در مهارت ها و تکنیک های مدیریت پروژه آگاهی کافی دارند، می توانند از پریماورا برای ارتقای بهره وری در سازمان ها استفاده کنند.

نرم افزار Primavera
نرم افزار Primavera

در دوره پریماورا ، موضوع و زمینه استفاده از نرم افزار توضیح داده شده و برای هر موضوع ، تمرینات عملی پیشنهاد میشود که منجر به تقویت یادگیری هستند؛ زیرا شرکت کنندگان با استفاده از ابتکار خود، به حل و فصل مسائل می پردازند و همین مهارت های زمینه توسعه را در هر شرایط یادگیری فراهم میکند. در این دوره ،نرم افزار Primavera استفاده و هدایت و شروع پروژه ، تجزیه و تحلیل پروژه، مسیر بحرانی و منابع و نحوه به روز رسانی وضعیت پروژه آموزش داده میشود.

برنامه آموزش نرم افزار Primavera ، به سازمانها در مدیریت هر نوع نمونه کارکمک کرده و راه های متعددی را برای سازماندهی پروژه ها، فیلتر کردن و مرتب سازی فعالیت ها و منابع فراهم می کند. مزایای این برنامه عبارتند از کاهش ریسک و افزایش برنامه ، کمک به برنامه ریزی کنترل فعالیت های پروژه ، راهنمایی برای استفاده ایده آل از منابع پروژه ،فراهم کردن تصویر روشن در مورد پیشرفت پروژه، تهیه برنامه زمانبندی پروژه بهینه با زمان، بودجه و منابع موجود وشکل دادن ساختار تخصیص سازمانی و ساختار شکست سازمانی .

ثبت نام دوره نرم افزار مدیریت پروژه پریماورا P6)Primavera)