مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد چیست ؟

به نظر ماکان آریا پارسا اصول مدیریت عملکرد ، مجموعه فرایند هایی هستند که سازمان از آنها برای توصیف سطح مورد انتظار عملکرد کارکنان در وظیفه محول شده و میزان دستیابی به اهداف خاص برای رسیدن به اهداف کلی سازمان استفاده میکند. هدف کلی از مدیریت عملکرد، افزایش ظرفیت و شایستگی افراد ، فراتر رفتن از انتظارات سازمانی و دستیابی به اهداف استراتژیک کسب و کار است. مدیریت عملکرد نه تنها برای توسعه کسب و کار استفاده میشود بلکه از طریق حمایت سازمان و هدایت مدیران و رهبران به توسعه و ارتقا شخصی هم کمک میکند.

هدف کلی از اصول مدیریت عملکرد ، ایجاد فرهنگی ست که در آن افراد و تیم ها با استفاده از مهارت هایشان، مسئولیت هایشان را بهبود و ارتقا دهند. هدف دیگر مدیریت عملکرد ، افزایش ظرفیت افراد برای برآوردن انتظارات سازمان است. اساسا، مدیریت عملکرد به پشتیبانی و راهنمایی افرادی که نیازمند توسعه و ارتقا هستند، ارتباط دارد.

مدیریت عملکرد
مدیریت عملکرد

اصول مدیریت عملکرد در کسب و کار از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا کارکنان یک سازمان بخش جدایی ناپذیر و ضروری اجرای کسب و کار هستند. به همین دلیل، با در نظر گرفتن نقش حیاتی کارکنان ، روند جدیدی که به عنوان مدیریت عملکرد شناخته می شود، به اجرا درآمده است. با استفاده از مدیریت عملکرد می توان اطمینان حاصل کرد که نه تنها کارکنان مسئولیت هایشان را انجام میدهند بلکه نهایت تلاش شان را برای برآورده کردن انتظارات سازمان می کنند.همچنین، مدیریت عملکرد به کارکنان امکان می دهد تا از فرصت های بالقوه بهره بگیرید. به طور خلاصه، می توان از مدیریت عملکرد به عنوان یک فرایند جامع نظارت و توسعه صفات مورد نظر برای ارزیابی پیشرفت و پاداش به دستاوردهای کارکنان نام برد.

برنامه آموزش مدیریت عملکرد ، برای هر فردی که در مدیریت عملکرد یا فرایند ارزیابی دخیل است شامل مدیران، رهبران تیم، و مدیران حرفه ای HR مناسب و مفید بوده و به بهبود مهارت های مدیریت عملکرد کمک میکند.

ثبت نام دوره مدیریت عملکرد