رفتار سازمانی

رفتار سازمانی چیست

رفتار سازمانی چیست؟

رفتار سازمانی (Organizational Behavior) از هویت و هم‌چنین فرهنگ سازمان سرچشمه می‌گیرد. رفتار سازمانی عبارتست از مطالعهٔ ساختارها، افراد و گروه‌ها بر نحوهٔ رفتار یک سازمان که هدف از این مطالعه به‌کار گرفتن این دانش کسب‌شده برای بهبود کارآمدی سازمان است. رفتار سازمانی تابعی است از عمل‌ها و یا عکس العمل هایی که افراد سازمان با در نظر گرفتن ارزش‌های رایج، اهداف مشترک سازمانی و تحت تاثیر هویت سازمانی از خود نشان می‌دهند.

این دانش شامل علم مطالعه و کاربرد دانش دربارهٔ شیوهٔ رویارویی و برخورد مردم، افراد و گروه‌ها در سازمان‌ها می‌باشد. رویکرد سیستمی این دانش تشریح روابط میان این دسته‌هاست و هدف از بررسی رسیدن به اهداف انسانی اجتماعی و سازمانی و ایجاد روابط بهینه و بهتر است.

قابل ذکر اینکه اهداف رفتار سازمانی متشکل از «توصیف»، «فهمیدن»، «پیش بینی» و «کنترل» است. ابتدایی‌ترین هدف «توصیف» است و آن بدان معناست که افراد در شرایط مختلف چگونه رفتار می‌کنند. در ادامه دومین هدف «شناخت» که آنچه را افراد انجام می‌دهند بفهمند و درک نمایند.

«پیش‌بینی» نیز به معنای بررسی و پیش‌بینی روابط علت و معلولی سازمان‌ها و رفتار آتی کارکنان براساس قابلیت‌های افراد است و در آخر «کنترل» که از اهداف نهایی رفتار سازمانی است و عبارتست از کنترل رفتار کارکنان و گروه‌ها در راستای هرچه تقویت شدن نتیجه عملکرد سازمان.

رفتار سازمانی
رفتار-سازمانی

آیا می‌توان مدیریت رفتار سازمانی را یک دانش دانست؟

اگر چه راحت نمی توان به این سوال جواب داد، اما اگر کمی راحت برخورد کنیم، باید بگوییم که خیر ! مدیریت رفتار یک دانش جدایی نیست.

البته به معنایی که روانشناسی و فلسفه و جامعه شناسی و فیزیک و شیمی و مهندسی الکترونیک علم هستند ، نمی‌توانیم مدیریت رفتار سازمانی را یک علم در نظر بگیریم . بیشتر رشته‌های علمی، از رشته‌های دیگر مطالب و یافته های دیگر را قرض می‌گیرند و مورد استفاده قرار می‌دهند. اما معمولاً بخش های زیادی از آن علوم ، به خودشان اختصاص دارد.

ثبت نام دوره مدیریت منابع انسانی و رفتار با کارکنان