ام اس پراجکت

ام اس پراجکت چیست

ام اس پراجکت آفیس، که ام اس پراجکت نیزنامیده می شود، مجموعه ای از ابزارها برای مدیریت موثر پروژه و مدیریت نمونه کارها و محصول نرم افزاری مدیریت پروژه است که توسط شرکت مایکروسافت توسعه یافته و فروخته می شود. این برنامه طراحی به منظور کمک به مدیر پروژه در ایجاد یک برنامه، اختصاص منابع به وظایف، ردیابی پیشرفت، مدیریت بودجه و تجزیه و تحلیل حجم کار طراحی شده است. . ایت نرم افزار، به کاربران کمک میکند تا از طریق برنامه ریزی، توزیع منابع و مدیریت بودجه ، اهداف واقع بینانه ای برای تیم و مشتریان پروژه تعیین کنند. ام اس پراجکت سومین برنامه مایکروسافت بااساس ویندوز مایکروسافت بود ه و بعد از چند سال، به برنامه غالب نرم افزار مدیریت پروژه رایانه محورتبدیل شده است.
دوره ام اس پراجکت به گونه ای طراحی شده که به مدیرا ن کمک میکند تا از طریق بسط برنامه ها، ایجاد وظایف ،تعیین منابع و بودجه بندی به در برنامه ریزی، اجرا و مدیریت پروژه های کوچک و بزرگ بپردازند. این دوره چگونگی برنامه ریزی برای پروژه های آِینده، ایجاد پروژه با این برنامه، ایجاد و مدیریت و برنامه ریزی ظایف و منابع ، گزارش کردن ، پرینت گزارش و اطلاعات پروژه و کار کردن با محدودیت ها و و ضرب العجل ها را در برمیگیرد.

ام اس پراجکت
ام اس پراجکت

شرکت کنند گان ، در طی برنامه آموزشی مایکروسافت پروژه می آموزند که چگونه پروژه هارا با استفاده از مایکروسافت پروژه برنامه ریزی کنید، اصول برنامه ریزی ضروری مهارت کسب کنندريا، بهترین شیوه برنامه ریزی پروژه را کشف کنند، مهارت های مدیریت پروژه خود را بهبود بخشند و برخی از ویژگی های مایکروسافت پروژه را یاد گیرند.
آموزش ام اس پراجکت، شامل مدیریت پروژای ایست که موارد ایجاد WBS ، تخمین برنامه وظایف و تلاش و تعیین منابع برای وظایف و کنترل بودجه در بر میگیرد. البته، این آموزش بیشتر برای کارکنان اداره مدیریت پروژه، مدیران پروژه ، اعضای گروه روند مهندسی ،کارکنان کیفیت و هر کسی که پروژه ای را مدیریت میکند مناسب است.
مدیران پروژه حرفه ای میتوانند گواهینامه مدیریت پروژه مایکروسافت را از طریق امتحانی که میزان کارایی آنها را درمایکروسافت آفیس مشخص میکنند، دریافت کنند.این امتحان از طرف شرکت مایکرو سافت برگزار و کلاس سه روزه ای هم برای افزایش دانش مدیران پروژه در نظر گرفته شده است. در نهایت، گواهینامه ام اس پراجکت نشان دهنده دانش شناخت عمیق این نرم افزر بوده و در برنامه ریزی، تحلیل و اجرای پروژ ه ها به مدیران کمک میکند.

ثبت نام دوره آموزشی نرم افزار مدیریت پروژه مایکروسافت(MS Project)