حقوق عمومی

حقوق عمومی در قانون اساسی

حقوق عمومی بخشی از قانون است که بر روابط میان افراد و دولت و روابط بین افراد که مستقیما به جامعه مربوط میشوند ، نظارت میکند. قانون عمومی شامل قانون اساسی، قانون اداری، قانون مالیات ، قوانین کیفری و همچنین همه قوانین رویه ای است. درقوانین عمومی، قوانین اجباری غالب هستند. مطالعه قانون عمومی شامل همه چیز از امنیت ملی و قانون انتخابات تا نظریه قانون اساسی، دادگاه های فدرال و قانون اداری میشود.
دوره حقوق عمومی، به مسائل مقدماتی ویژگی های کلیدی قانون حاکم بر قدرت عمومی میپردازد و اساس و پایه مطالعات بعدی قانون اساسی و اداری است. دوره حقوق عمومی ، بر درک تئوریکی و موقعیتی موضوعات مورد بحث نظیر مشروطه خواهی، فدرالیسم، گفتمان حقوق، نقش مناسب دادگاه های قانون اساسی، مجلس قانونگذاری اجرایی و مسئولیت های اجرایی تأکید دارد. اهداف این دوره درک اصول حقوق عمومی ،درک اولیه از چارچوب قانون اساسی و اداری، درک استدلال های موضعی به نفع و علیه طرح های مختلف اصلاح قانون عمومی وتوانایی بحث در مورد این مفاهیم به روش علمی و متقاعد کننده هستند.

حقوق عمومی
حقوق عمومی

برنامه آموزش حقوق عمومی برای دانشجویان شامل یادگیری چارچوب قانونی، نهادهای دولتی و شرکت ها، تصدی دولت،مشارکت دولتی و خصوصی ، رابطه خدمتگزاران دولتی و مقامات منتخب، ترتیبات بین دولتی، بررسی و مدیریت اطلاعات ،بررسی قضایی اقدام اداری، مدیریت سوء رفتار در بخش دولتی، مدیریت کسب و کار قانونی دولت واعمال قانون اداری میشود. نتایجی که این برنامه آموزش به همراه دارد شامل توانایی دانشجویان در شرح نقش قانون اداری در رابطه با اجرای قدرت دولتی، توصیف اصول پایه قانونی قانون اداری، شناسایی و توصیف منابع حقوقی مورد نیاز برای عدالت رویه ای در تصمیم گیری دولتی، توصیف تفاوت الزامات عمومی از عدالت رویه ای و توضیح استانداردهای متفاوت عدالت رویه ای در زمینه های تصمیم گیری، توضیح اهمیت صلاحیت در قانون اداری، شناسایی و توصیف اشکال مختلف بازنگری عملکرد، توصیف و توضیح تنش بین قانون اساسی و دادگاه ها در زمینه بررسی قضایی اقدامات اداری و شناسایی و توصیف راههای موجود در قانون اداری میشود.

ثبت نام دوره حقوق عمومی