اصول مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

اصول مدیریت پروژه به معنی استفاده از دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک ها برای فعالیت های پروژه و به منظور تامین الزامات آن است که در پنج فعالیت آغاز،برنامه ریزی، اجرای، نظارت و کنترل و جمع کردن پروژه خلاصه میشود. چالش اصلی مدیریت پروژه ، رسیدن به تمام اهداف پروژه با توجه به محدودیت های موجود بوده و چالش دوم بهینه سازی تخصیص ورودی های لازم و استفاده از آنها برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است. مدیریت پروژه در مورد مدیریت موثر تغییربوده و سازمان می تواند به شیوه های زیاد آز آن منتفع شود زیرا رویکرد سیستماتیکی را برای مدیریت و کنترل انواع مختلف پروژه ها و انواع مختلف تغییرات ارائه میکند.

اصول مدیریت پروژه
اصول مدیریت پروژه

مزیت هایی که از طریق دوره مدیریت پروژه نصیب سازمان میشوند شامل بسط شناخت اهداف پروژه واستفاده از منابع، استفاده از افراد برای تحویل موفقیت امیز پروژه و بهبود ارتباط بین ذینفعان و آگاهی و اجرای مهارت ها / مهارت های رهبری هستند.
برنامه آموزش مدیریت پروژه شامل یافتن راه حل، اصول مدیریت پروژه، مدیریت ریسک پروژه، مدیریت پروژه بدون PM، شبیه سازی مدیریت پروژه، مدیریت پروژه درsharepoint ، مدیریت پروژه با استفاده از سرور پروژه MS،نمای اجرایی مدیریت پروژه و تیم های اجرایی اصلی میشوند.
دوره های مدیریت پروژه نیز اهدافی دارد که موارد درک طراحی و توسعه مدیریت پروژه، استفاده از ابزارهای مدیریت پروژه، تکنیک ها و مهارت ها ، استفاده از استراتژی های خاص برای پرداختن به مسأله ی همه جانبه مقاوم در برابر تغییرات، در نظر گرفتن منابع حیاتی برای اجرای موثر پروژه، درک مفاهیم، چالش ها و فرصت های دینامیک سازمانی در مدیریت پروژه، شناسایی و استفاده از معیارهای عملکرد کلیدی برای موفقیت پروژه و درک نحوه مدیریت هزینه پروژه و کیفیت را شامل میشود.
مدیریت برنامه های موفق ((MSP ، شیوه ای ست که مجموعه ای از اصول و فرایندها برای استفاده در مدیریت برنامه هارا در بر میگیرد. معمولا برنامه از مجموعه خاصی از پروژه های شناسایی شده توسط سازمان تشکیل شده است که اهداف مشخص یا مجموعه ای از اهداف تعریف شده را برای سازمان فراهم می کند. اهداف برنامه به طور معمول در سطح استراتژیک هستند به طوری که سازمان میتواند مزایا و پیشرفتهایی را از طریق عملکرد تجاری خود به دست آورد.

لیست دوره های مدیریت پروژه