بهداشت روان

بهداشت روان چیست ؟

بهداشت روان ، به صورت سطح رفاه روانی یا فقدان بیماری روانی تعریف میشود. همچنین زمانی که وضعیت روحی فردی در سطح رضایت بخش بود و از نظر عاطفی و رفتاری متعادل باشد، یعنی فرد از بهداشت روان برخوردار است. از دیدگاه روانشناسی مثبت ، سلامت روان میتواند شامل توانایی فرد برای لذت بردن از زندگی ، ایجاد تعادل بین فعالیتهای زندگی و تلاش برای دستیابی به انعطاف پذیری روحی باشد. طبق نظر سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سلامت روانی شامل رفاه ذهنی، خود کارآمدی درک شده، خودمختاری، شایستگی، وابستگی بین نسلی و واقعی کردن پتانسیل فکری و احساسی یک نفر است. سازمان بهداشت جهانی همچنین بیان می کند که رفاه فردی ، تحقق توانایی ها ، مقابله با تنش های طبیعی زندگی، کار و کمک به جامعه را نیز پوشش میدهد.

بهداشت روان
بهداشت روان

دوره بهداشت روان به بررسی و آموزش اختلالات روانی، نظریه های مشاوره، توسعه انسانی، مشاوره در مورد مواد مخدر و مشاوره خانواده میپردازد. علاوه بر این، دانشجویان روش های آماری، طراحی آزمایش و روش تحقیق را نیز می آموزند. موضوعات درس این دوره عبارتند از روانشناسی، سوء مصرف مواد و نحوه شناسایی و تمایز بین مسائل ذهنی. البته دوره بهداشت روان برای کارمندان حامی سلامت روان یا افرادی که نقش مشابهی دارند یا افرادی که مایل به توسعه و ارتقاء دانش و مهارت های خود را در این زمینه هستند، ایده ال به نظر می آید.

برنامه آموزش بهداشت روان ، مرور کلی از عوامل، دیدگاه ها و رویکردهای مرتبط با اختلالات روانی ارائه می دهد. این برنامه، دیدگاه های عمده و تاریخ ادراک اختلال روانی در جامعه غرب را بررسی کرد و در باب مواردی مانند طبقه بندی، تشخیص، رویکردهای درمانی و پاسخ های نهادی در زمینه کارهای اجتماعی، ارزش ها و اخلاق ، مسائل پزشکی، حقوقی و اجتماعی مربوط به سلامت روانی و درمان افراد مبتلا به اختلالات روانی بحث میکند.

ثبت نام دوره بهداشت روان