مدیریت منابع انسانی

مدیریت منایع انسانی چیست

مدیریت منابع انسانی (HRM) اصطلاحی است که برای توصیف سیستم های رسمی مختص مدیریت افراد در سازمان استفاده میشود. هدف مدیریت منابع انسانی به حداکثر رساندن بهره وری سازمان از طرق بهینه سازی کارآیی کارکنان بوده و به مدیریت کارکنان از استخدام تا بازنشستگی مرتبط است. مدیریت منابع انسانی، درمورد افزایش عملکرد کارکنان به بالاترین سطح خود با توجه نقش آنها در سازمان است؛ و از آنجا که هر سازمانی پرسنل مخصوص به خود دارد ، مدیریت منابع انسانی مهارت های پرسنل را توسعه داده، انگیزه آنها را به سطح بالاتر افزایش داده و اطمینان حاصل میکند که به تعهدات شان نسبت به سازمان پایبندند. مدیریت منابع انسانی شامل پنج عملکرد اصلی استخدام و انتخاب، آشناسازی، کنترل شرایط خوب کار، مدیریت روابط کارکنان و آموزش و توسعه ست.
سیستم مدیریت منابع انسانی (HRMS) ، یک اپلیکیشن نرم افزاری ست که عملکردهای منابع انسانی شامل نظارت بر مزایا، حقوق و دستمزد، استخدام و آموزش، و تجزیه و تحلیل عملکرد را ترکیب ویکجا بررسی میکند.

مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی

دوره مدیریت منابع انسانی، دیدگاهی را در مورد مدیریت سازمان و آموزش با توجه به سطح ملی یا بین المللی سازمان در اختیار میگذارد. این دوره برای متخصصان منابع انسانی یا افرادی که در حال کار بر روی HR هستند و برای کارکنان و مدیران با تجربه در زمینه ارتقاء سلامت مفید است. در پایان این دوره، شرکت کنندگان باید بتوانند عملکردهای اصلی مدیریت منابع انسانی را لیست کنند، از نقش مدیریت منابع انسانی دفاع کنند، گام های مختلف در چرخه توسعه و آموزش را توضیح دهند، نقش و مسئولیت های HRM در طراحی و اجرای یک سیستم مدیریت عملکرد را توضیح داده و درک درستی از سیستم کامل مدیریت پاداش بدست آورند.
به نظر میرسد که آموزش مدیرت منابع انسانی فقط در سازمانهای بزرگ حائز اهمیت باشد اما اهمیت این آموزش برای کسب و کارهای کوچک هم به همان میزان است؛ زیرا کارکنان این کسب و کارهای کوچک هم میتوانند تاثیر چشمگیری روی ارتقاء سازمان داشته باشند.
مدرک منابع انسانی ، مدرک آکادمیکی ست که توسط دانشگاه ها، مدارس کسب و کار و کاج ها به افرادی که روی منابع انسانی یا مدریت منابع انسانی متمرکز شدند، اعطا میشود. و مدرک مدیریت منابع انسانی شامل فوق دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراست.

لیست دوره های منابع انسانی