آموزش HSE

آموزش HSE چیست؟

آموزش HSE چیست؟

HSE مخفف عبارت بهداشت، ایمنی و محیط زیست و شامل مجموعه ای از استاندارها برای محیط کار است. طبق برنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست ،کارفرما موظف است محیط کاری ایمنی برای کارکنان فراهم کند تا در حین کار هیچ آسیب جسمی یا ذهنی به آنها وارد نشود. البته نحوه انجام ایمن کارها به طور سیستماتیک نظارت و بررسی میشود، بدان معنی است که کارفرما باید به طور مرتب چک کند که آیا مشکلی در کار وجود دارد، برای جلوگیری از خطرات باید چه طرحی به کار بگیرد و بر اساس آن چه اقداماتی انجام دهد یا اینکه آیا کارکنان در صورت لزوم، تجهیزات حفاظتی شخصی دارند. خود کارمند نیز موظف ست که قبل از کار، تجهیزات حفاظتی و دستورالعمل های ایمنی را جهت مطابقت با آموزش های ارائه شده بررسی کند.

ابتدا باید قبل از هر گونه اقدامی، استانداردهای HSE و مشخصات فنی محل ساخت و ساز، چه در یک ساختمان ثابت و چه در یک سایت جدید، مورد بحث و اجرا قرار گیرد تا نوع نکات ایمنی مشخص شود. همچنین، شکاف بین استانداردهای بین المللی محلی و بین المللی از طریق رویکردی که شامل بیان روش، ارزیابی ریسک و تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی است، از بین میرود.

آموزش HSE
آموزش HSE

هدف از اجرای برنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست، اجتناب از آسیب و صدمه به کارکنان، حفظ محیط زیست و دارایی های مالی ، اجتناب از بیماری های مربوط به کار و اطمینان از یکپارچگی فنی امکانات است. این اهداف از طریق تلفیق اهداف مرتبط با HSE، استراتژی ها و برنامه ها در تمام پروژه ها و فعالیت های مدیریت شده توسط شرکت و در نظر گرفتن مسائل مرتبط با HSE در همه فعالیت ها ی خارجی و داخلی شرکت به سهولت بدست می آیند.

از آنجایی که محیط های غیرصنعتی و صنعتی معمولا در احاطه مناطق شهری و مسکونی هستند ، بنابراین کار در آنجا از ریسک بالایی برخوردار بوده و همه کارکنان باید به اندازه کافی در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست آموزش دیده باشند تا بتوانند شغل خود را با خیال راحت انجام دهند.

ثبت نام دوره ایمنی صنعتی