دوره ایمنی صنعتی

آشنایی با دوره ایمنی صنعتی

آشنایی با دوره ایمنی صنعتی

ایمنی صنعتی چیست؟

در محیط هایی با وجود ابزارهای فراوان و ماشین آلات کارکنان در معرض خطرات گوناگون قرار دارند که با پیشرفت فن آوری و افزایش تکنولوژی در تولید و احتمال بروز حوادث در اینگونه محیط ها افزایش می گیرد.

ایمنی :

میزان درجه دور بودن از خطر در شرایطی است که دارای اسیب رساندن به کارگران ، ابزارهای ساختمان، از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در اجرای یک وظیفه از پیش تعیین شده باشد.رشته ای است گسترده که به مجموعه تدابیر اصول و مقراراتی گفته می شود که با به کارگرفتن ان ها می توان نیروی انسانی و سرمایه را در برابر حوادث در محیطهای صنعتی به گونه ای موثر و کارا نگه داری کرد که می توان یک محیط سالم وامن برای کارکنان بوجود آورد.رعایت اصول ایمنی علاوه بر اثرات غیرمستقیم بر بهروه وری و بازده اقتصادی واحده های صنعتی به طور مستقیم تاثیر دارد.وقوع حوادث یا سبب آسیب دیدن دستگاه ها و تجهیزات مواد خام،محیط کار می شود. و یا صدمات غیرقابل جبران جسمی و جانی را به همراه خواهد داشت.

دوره ایمنی صنعتی
دوره ایمنی صنعتی

مسایلی در ایمنی محیط کار مورد توجه قرار می گیرد:

– پیشگیری از حوادث

– عوامل انسانی

– طراحی و جانمایی دستگاه ها و تجهیزات

– مدیریت و راهبری ایمنی

– آموزش

کاربرد اصلی آن :

– برنامه ریزی ایمنی

– هدایت برنامه های ایمنی

– کنترل عملکردها و نتایج حاصله

– بهداشت روش های پیشگیری از خطرات:

– بازرسی

– تحقیقات فنی

– تعیین اصول

– رعایت مقرارات قانونی

– تحقیقات روانشناسی

– تحقیقات کاری

– آموزش

– مزایای مالی

– تشکیل جلسه های حفاظت و بهداشت در کارگاه صنعت و بازار کار افرادی که دارای مدرک این رشته می باشند:

عمده مراکز صنعتی مانند ذوب آهن ، آلومینیوم سازی ، پتروشیمی ، صنایع خودروسازی ، هواپیمایی ، راه آهن ، مترو و هر مرکز فعالیت اقتصادی (خصوصی یا دولتی) می تواند به نوعی بازار کار این رشته محسوب شود.

ثبت نام دوره ایمنی صنعتی