دوره ایمنی بهداشت

آشنایی با دوره ایمنی بهداشت محیط کار hse

آشنایی با دوره ایمنی بهداشت محیط کار hse

یکی از مسایل مهمی که هر فرد باید در سطح زندگی به آن توجه نماید. و غفلت از آن خسارات جبران ناپذیری به جای میگذارد. و چه بسا سلامت خود و همکاران را به خطر می اندازد و آسیب های فراوانی را به محیط زیست وارد میسازد. شناسایی محیط اطراف و پیشگیری از وقوع خط و آمادگی لازم ذهنی و عملی باعث کاهش امکان وقوع در موارد خطر بسیار موثر خواهد بود.

رفتار خود و طرز قرار گیری وسایل و نگهداری مواد را بنحوی تغییر دهیم که امکان بروز خطر را به حداقل برسانیم
مثال : وسایل را در ارتفاع زیاد که تعادل پایداری ندارند در نزدیکی محل کار و خواب و نشستن قرار ندهیم. یا مواد شیمیایی مختلف را در کنار هم قرار ندهیم و نکات دیگر از این دست هستند که همگی باعث می شوند که موارد بروز خطر را به حداقل برسانیم.

پنج موارد اصلی ایمنی:

1-تفکر صحیح و منطقی در برخورد با پیگیری از حادثه
2-شناسایی خطرات محیط
3-در اختیارر داشتن ابزار برای جلوگیری از خطر و آموزشهای لازم
4-تغییر در جهت ایمن تر نمودن رفتارها و محیط زندگی
5-آموزش کمکهای اولیه

دوره ایمنی بهداشت
دوره ایمنی بهداشت

ایمنی چیست؟
هنر پیشگیری از حادثه و عوامل ایجاد حوادث است. فرهنگ ایمنی محصول ارزشها ، گرایشها، ادراکات و صلاحیت و الگوهای رفتاری فردی و گروهی کارکنان است که به وسیله آن میزان تبعیت کارکنان از سبک شیوه مدیریت ایمنی و بهداشت سازمان مشخص می گردد.

اولین گام آماده سازی برای آموزش یک گروه:

– زمینه ، تجربه و تحصیلات شرکت کنندگانی که با دانش ایمنی سیستم در ارتباط هستند.
نظر مدیریت راجع به ایمنی سیستم آموزشی

هدف از خدمات بهداشت حرفه ای

تامین ایمنی، بهداشت، محیط کار، پیشگیری از بیماری های ناشی از فعالیت، پیشگیری از معلولیت ها، استفاده از بهینه از توان نیروی کار و تامین رفاه کارکنان است.

بازار کار :

علاقمندان این رشته می توانند با در دست داشتن مدرک یا گواهینامه در واحدهای صنعتی کوچک به عنوان تکنسین ایمنی مستقلاً انجام وظیفه نمایند و یا زیر نظر مهندسان ایمنی در واحدهای بزرگ انجام وظیفه کنند.

ثبت نام دوره ایمنی صنعتی