اهمیت HSE

اهمیت HSE در سازمانها

اهمیت HSE در سازمانها

یکی از دلایل اهمیت HSE در سازمانها این ست که داشتن محیط ایمن نه تنها موجب شادی و بازدهی بیشتر کارکنان میشود بلکه می توانند به کاهش هزینه های انسانی و آسیب ها و خسارات نیز کمک کند. در صورتی که برنامه سلامتی ، ایمنی و بهداشت محیط در اولویت قرار گیرد، شرکت ها میتوانند به طور موثرتری با کارکنان ارتباط برقرار کنند. علاوه بر این، استانداردهای بهبود سلامت ، ایمنی و بهداشت محیط به شرکت ها کمک می کند تا پروژه ها را به موقع به پایان برسانند و ارتباط کاری خود را با مشتریان بهبود بخشیده و مستحکم کنند.

اهمیت HSE
اهمیت HSE

آموزش سلامت ، ایمنی و بهداشت محیط باید برای افرادی که به تازه گی به محیط کار وارد شده اند اعمال شود تا اطلاعات و آموزش کافی را برای انجام کار دریافت کنند. البته کیفیت و کمیت این آموزش بسته به ماهیت کار، از دستورالعمل های ساده ارائه شده توسط سرپرست تا دوره های شناخته شده ملی که ارائه دهنده آموزش جامع پایه است، تفاوت دارد. این برنامه آموزشی، اطلاعات پایه ای را در مورد مفهوم HSE ، قوانین و مقررات بهداشت، ایمنی و محیط زیست و مجموعه ای از آموزش های نظری و عملی را ارائه میدهد.

یکی از وظایف مدیریت سازمان اینست که نه تنها باید ابزارهای ایمنی مناسب محل کار را دراختیارکارکنان بگذارد بلکه باید آنها را با موارد استفاده مناسب و نگهداری ابزارها و تجهیز کردن شان آشنا کند. در این راستا، سازمان های متعددی بر آموزش و توضیح قوانین و مقررات HSE به کارکنان وپیمانکاران و همچنین استفاده از تجارب صنعتی برای اجرای چنین استانداردهایی تمرکز دارند.

توضیح روش، ارزیابی ریسک و تحلیل ایمنی شغلی بخش مهمی از استانداردهای HSE است که باید با نقش مدیریت و رفاه کارکنان همراه باشد. تمام این عوامل ترکیبی، به اجرای موفقیت آمیز استانداردهای HSE در جهت منافع دراز مدت سازمان ها و از همه مهمتر کارکنان کمک خواهد کرد. درک و شناخت استانداردهای HSE در میان کارکنان غیر متخصص، با القاء و آموزش مناسب و با تمرکز بر اصول اولیه شروع میشود.

دریافت مدرک ایمنی صنعتی