روانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی چیست ؟

در روانشناسی عمومی ،واژه روانشناسی از دو کلمه یونانی psyche و logos به معنی روح ومطالعه گرفته شده و به معنی مطالعه روح است ؛ علاوه بر این اصطلاحی ست که به کل علم روانشناسی اشاره دارد. روانشناسی، مطالعه ذهن و رفتار شامل مطالعه ادراک، انگیزه، احساسات، شخصیت، روابط و ناخودآگاه بوده و با سایر علوم همپوشانی دارد. همچنین، روانشناسی از سایر علوم مانند فیزیک، زیست شناسی، شیمی، جامعه شناسی، انسان شناسی و فلسفه حاصل شده است. و روانشناسی عمومی به صورت مطالعه رفتار انسانی ارگانیسم زنده با توجه خاص به رفتار انسان تعریف میشود. شاخه های روانشناسی شامل روانشناسی رفتاری، روانشناسی بالینی، روانشناسی زیستی، روانشناسی شناختی، روانشناسی مقایسه ای، روانشناسی آموزشی، روانشناسی توسعه ای، روانشناسی تجربی و روانشناسی مشاوره میشوند.

روانشناسی عمومی
روانشناسی عمومی

دوره روانشناسی عمومی ، اصول اساسی روانشناسی و موضوعات اصلی روانشناسی را معرفی می کند. این دوره، نه تنها ابزار لازم برای مطالعه روانشناسی را در اختیار میگذارد بلکه نمونه هایی از زمینه های اصلی تحقیق روانشناسی را ارائه می دهد. این دوره با مرور کوتاهی بر نحوه توسعه روانشناسی به عنوان یک رشته دانشگاهی و مقدمه ای بر تعدادی از متدولوژی های اصلی توسعه یافته در این بررسی آغاز می شود. و دوره های بعدی به حوزه های تحقیق شامل احساسات، توسعه، حافظه، و آسیب شناسی روان شناسی مرتبط هستند.
آموزش روانشناسی عمومی ، برکسب دانش و مهارت لازم برای درک، برنامه ریزی، اجرا، تجزیه و تحلیل، و ارائه نتایج تحقیقات علمی متمرکر بوده و چهار هدف شامل بررسی های علمی مقلات قبلی، استفاده از روش های تحقیق علمی و روش های تحلیلی داده ها،درک طریقه ای که شیوه های آن از طریق علم مشخص میشوند وانجام شیوه های تحقیقات اخلاقی را در بر میگیرد. روانشناسان به عنوان ارائه دهندگان خدمات رفتاری نقش مهمی در شناخت عوامل بیولوژیکی، رفتاری و اجتماعی موثر برسلامت و بیماری دارند. آنها به آموزش، مهارت و دانش مجهز هستند تا چگونگی فرآیندهای رفتاری و شناختی پایه بدن را دریابند. از سوی دیگر، آنها آموزش می بینند تا بفهمند این عملکرد های رفتاری و شناختی چگونه تغییر می کنند، چه عواملی به تغییر آنها کمک می کند و این که چگونه این اختلالات تشخیص داده شده و درمان می شوند.

ثبت نام دوره روانشناسی عمومی