نتایج مدیریت عملکرد

نتایج مدیریت عملکرد

نتایج مدیریت عملکرد

نتایج مدیریت عملکرد، شامل اطلاعاتی در مورد معیارهای عملکرد است که نشان میدهد که فرد در انجام وظایفش چه مقدار خوب یا بد عمل کرده است. سنجش عملکرد بر اساس داده ها بوده و گویا اینست که فرد به اهدافش دست یافته و پیشرفت در جهت رسیدن به اهداف سازمانی بوده است یا نه. مزایای سیستم مدیریت عملکرد خوب برای کارکنان شامل انگیزه بیشتر برای انجام کارهای مختلف، افزایش اعتماد به نفس کارکنان در صورت دادن بازخورد درست،، ارائه مسیر هماهنگ با اهداف استراتژیک شرکت بعد ازتعریف واضح شغل و فرصت های توسعه میشود.

فرایند مدیریت عملکرد، کار با سرمایه انسانی را بهبود می بخشد، رضایت کارکنان را افزایش می دهد و در توسعه تعداد کارکنان تأثیر دارد. با این حال، فرایند مدیریت عملکرد خطرات بسیاری دارد که HR باید با آنها مواجهه شود ،با این حال، بسیاری از سازمان ها از فرآیند مدیریت عملکرد نامناسب هم استفاده می کنند.

نتایج مدیریت عملکرد
نتایج مدیریت عملکرد

سازمانها به طور معمول زمان قابل توجهی را برای فعالیت های مدیریت عملکرد صرف می کنند. بنابراین ضروری است که بدانید سازمانتان از این زمان چه نفعی برده و ایا این زمان به طور موثر صرف شده است. بنابراین ، هنگام برآورد میزان کارآیی مدیریت عملکرد باید این موارد که آیا روشهای تحقیق سازمان جزء بهترین روشها هستند، اهداف سازمان برای مدیریت عملکرد ، ساختن معیارهای موفقیت و ارزیابی و انجام اقداماتی براساس نتایج را بررسی کنید.

هدف مدیریت عملکرد این است که اهداف سازمانی را به اهداف فردی ترجمه کرده و در مورد چگونگی بهبود عملکرد شغلی به صورت دوره ای به کارکنان آموزش دهد.. این هدف، همچنین شامل چگونگی ارتباط برقرار کردن بین انتظارات مدیریت با عملکرد کارکنان و ارائه بازخورد به کارمند در مورد عملکرد شغلی میشود. مدیریت عملکرد به شناسایی نقاط قوت و ضعف کارکنان و تعیین اینکه چه نوع فعالیت هایی ممکن است به توسعه توانایی و مهارت های کارمند کمک کند میپردازد.

ثبت نام دوره مدیریت عملکرد