مدیریت برنامه ریزی

فرایند مدیریت برنامه ریزی

مدیریت برنامه ریزی ، فرایند بررسی و ارزیابی اهداف سازمان و ایجاد یک طرح دقیق و واقعی برای دستیابی به این اهداف است. ومدیران برای رسیدن به این اهداف، برنامه هایی مانند برنامه کسب و کار و برنامه بازاریابی را بسط میدهد. گام های اصلی در فرآیند مدیریت برنامه ریزی شامل ایجاد مسیری است که هر کاری که شرکت باید برای رسیدن به اهداف کلی انجام دهد، مشخص می کند. این مراحل شامل تعین هدف ، شناسایی منابع، ایجاد وظایف هدف محور، اولویت بندی وظایف و اهداف، ایجاد روش های ارزیابی، ایجاد تخصیص و جدول زمانی و شناسایی دوره های جایگزین اقدام هستند. علاوه بر این، مدیریت برنامه ریزی نیز مانند نوشتن طرح کسب و کار، استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدتی را در نظر می گیرد.

مدیریت برنامه ریزی
مدیریت برنامه ریزی

دوره مدیریت برنامه ریزی ، مهارت ها و استراتژی های مدیریت پروژه کلیدی را آموزش داده و این امکان را فراهم میکند تا پروژه ها به طور موثر شروع و مدیریت شوند. در پایان این دوره دانشجویان قادرند طراحی و توسعه مدیریت پروژه را درک کنند، از ابزارهای مدیریت پروژه، تکنیک ها و مهارت ها استفاده کنند، منابع حیاتی برای پیاده سازی موثر پروژه را تنظیم کنند، مفاهیم، چالش ها و فرصت های دینامیک سازمانی در مدیریت پروژه را درک کنند، معیارهای عملکرد کلیدی برای موفقیت پروژه را شناسایی و استفاده کنند، نحوه مدیریت هزینه، کیفیت و تحویل پروژه را درک کنند، دانش، ابزارها و فرایندهای مدیریت پروژه را به همتایان خود منتقل کنند و سازماندهی و هدایت تیم های مدیریت موثر پروژه در سازمان را بشناسند.
لزوم وجود و آموزش مدیریت برنامه ریزی در سازمان از این جهت است که مدیریت برنامه ریزی، نقش و مسئولیتهای فرد را مشخص کرده و هر فرد میداند باید چه کاری انجام دهد، وظایف سازمان را به روش عادلانه و منطقی تقسیم کند، متضمن میشود که وظایف خاص به افراد مناسب واگذار شده و جدول زمانی را برای اتمام آنها ارائه میکند و به سازمان امکان میدهد تا خود و وظایفش را تعریف کند.

ثبت نام دوره آموزشی مدیریت برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی