سازمان دهی کارکنان

سازمان دهی کارکنان و ایجاد انگیزش

سازمان دهی کارکنان و ایجاد انگیزش ما در این مبحث به اهمیت و ایجاد نگرش و انگیزه بین کارمندان اداره وسازمان می پردازیم ما با دانستن مهارتها و تمایلات افراد و دادن انگیزه به انها در موارد مختلف اداری و سازمانی تلاش می کنیم تا انها را درمحیط وموقعیت متناسب قراردهیم و یک موفقییت دو طرفه را داشته باشیم .

• انگیزه داشتن انگیزه  یعنی  داشتن هدف و متعهد بودن به اهداف و تلاش برای رسیدن به ان ,که بین افراد شدیدا قابل توجه است . حال با درگیری های ذهنی و کاری که بین کارکنان سازمانها وجود دارد با ایجاد یک سری پیشنهادها  که نزدیک به تمایلات و استعدادهای  افراد است می توان انها را به وجد اورد .

سازمان دهی کارکنان
سازمان دهی کارکنان

کارمندان برای اشتیاق و ادامه دادن کارخود تا رسیدن به هدف با درنظر گرفتن  پاداش های مورد نظرسازمان ایجاد انگیزشی دو چندان دربین انها ایجاد می کند و ماندگاری کارمندان درمحیط کارخود . ایجاد این انگیزش بسیار موثر هم برای  سازمان دهی کارکنان و هم برای افراد است  زیرا که اگر فرد به صورت پر انرژی و هدف مند و با مسئولیت بیشتری برای سازمان تلاش کنند این امر به سود دهی بیشترسازمان وموفقییت سریع تر و درنهایت بالا تر رفتن سازمان میان رقبا خواهد شد.این موضوع حائز اهمیت است که مدیران سازمان ها به کارمندان خود نزدیک ترشوند و از اهداف و مهارتها و از سلیقه های شخصی  انها با خبر و محیطی متناسب با روحیه انها انتخاب کنند.  عواملی زیر باعث بهبود سازمان دهی کارکنان بخشیدن این عملکرد میشود :

1- سازماندهی مسیرهای موفقیت و زمان بندی بر روی انها

2- تجزیه و تحلیل شاخص های رفتاری

3- شرکت دادن کارکنان در سیر مراحل موفقیت سازمان

4-  جمع اوری مرحله به مرحله کار و بحث در رابطه با مسئله کیفییت کار

5- شراکت کارکنان در سود و پاداش سازمان

6- محترم شمردن کارکنان و استفاده از نظرات انها

ثبت نام دوره مدیریت منابع انسانی و رفتار با کارکنان