شور و شوق در کار

عوامل موثر در از دست دادن شور و شوق در کار

عوامل موثر در از دست دادن شور و شوق در کار

ایجاد نکردن انگیزه کاری بین کارکنان یکی ازعوامل بسیارمهم درکاراست که باعث بی هدفی و کسلی کارکنان شده واین امرباعث کم کاری ,خستگی ,بی حوصلگی ,ناراحتی های روانی ,عصبی شدن  ,که باعث ایجاد تشنج های بین کارمندان ودرنهایت باعث پایین امدن بازده کاری خواهد شد , را در پی خواهد داشت .که این امرهم به نفع سازمان کاری نخواهد بود و هم باعث دور شدن کارمند از هدف خود و محیط کاری میشود.عواملی وجود دارد که این امر را تشدید خواهد کرد که به چند مورد از آن اشاره خواهیم داشت :

• از دست دادن موقعیت های تفریحی و استراحت به دلیل استرس کاری بیش ازحد

• نصفه ونیمه رها کردن کار و رفتن سراغ کارهای دیگر

• انجام دادن کارهایی که با توانایی های شما هیچ ارتباطی ندارند

• بحث های بی مورد وتنش های رفتاری با مشتریان

• عجله کردن برای به نتیجه رسیدن ,قبل از تاریخ پایان کار

شور و شوق در کار
شور و شوق در کار

• در اولویت قرار دادن کار و دور شدن از مسیر زندگی

• انتظار بی جا از دیگران برای کمک و همکاری

• احساس ناخوشایند  داشتن نسبت به حقوق کاری

• معاشرت با کسانی که به کار شما علاقه ایی ندارند

• احساس ناخوشایندی به مراحل کار قبل از اتمام کار

• تبلیغات بیش از حد محصول خود برای مشتریان

• انتخاب کارهای  بیش از حد توان

• مدیریت نکردن برنامه ها از لحاظ  زمانی

• نامناسب بودن شرایط محیط کاری

• نداشتن تمرکز در حین انجام کار کردن

• نداشتن رابطه مساعد با مدیر کار خود

• مشارکت های بی مورد کاری

• مقایسه کردن کار خود با کار دیگران

• داشتن اهداف غیره واقعی در کار

• وسواس های بی مورد نسبت به کار خود

• مشخص نکردن نتیجه اتمام کار

ثبت نام دوره مدیریت منابع انسانی و رفتار با کارکنان