مدیریت مهارتهای زندگی

آشنایی با مدیریت مهارتهای زندگی

مدیریت مهارتهای زندگی ، تمرین درک، توسعه و استقرار افراد و مهارت های آنها ست. در صورتی مدیریت مهارت های زندگی مفید خواهد بود که به صورت فرایندی پیوسته و مداوم بوده و افراد به طور مرتب مهارت های ثبت شده خود را ارزیابی و به روزرسانی کنند. مهارت های زندگی توانایی های رفتار انطباقی و مثبت است که انسان ها را قادر می سازد تا به طور موثر با خواسته ها و چالش های زندگی مقابله کند. این موضوع به شدت به هنجارهای اجتماعی و انتظارات جامعه وابسته است و مهارت هایی که برای رفاه و کمک به افراد و در جهت ارتقا به سمت بهبود کلی مهارتهاست ، به عنوان مهارت های زندگی در نظر گرفته می شود.

دوره های مدیریت مهارتهای زندگی، این فرصت را به وجود می آمورند تا در مورد خودتان و تغییراتی که باید در زندگی ایجاد کنید مطالبی بیاموزید. علاوه بر این، این دوره کمک کند تا نظرات خود را ابراز کرده، اعتماد به نفس و آرامش داشته و کارآمد باشید. این دوره برای هر کسی است که می خواهد بینش بیشتری نسبت به نحوه رفتار افراد در جامعه داشته باشد و رفتارهای عجیب و غریب را شناسایی و تحت تاثیر قرار دهد مفید خواهد بود.

مدیریت مهارتهای زندگی
مدیریت مهارتهای زندگی

همچنین، افرادی که نیاز به نفوذ به دیگران دارند ،برای مثال رهبران، اعضای تیم، تسهیل کننده، متخصصان منابع انسانی و حرفه فروش دارند، نیز میتوانند از این دوره بهره مند شوند. در پایان دوره، شرکت کنندگان مواردی مانند ایجاد آگاهی از طریق شناختن الگوهای مغز، توسعه شخصیت و مهارتها، درک زبان قدرت و بهبود نقاط قوت را یاد میگیرند.
آموزش مدیریت مهارت های زندگی، مهارت های اجتماعی و بین فردی را می آموزد که به واسطه آنها میتوان به مقابله با خواسته های زندگی روزمره رفت. اهداف این آموزش عبارتند از ایجاد اعتماد به نفس، تشویق تفکر انتقادی، ایجاد استقلال و کمک به افراد برای برقراری ارتباط موثرتر.

ثبت نام دوره مدیریت مهارتهای زندگی