منشی گری

آشنایی با منشی گری مدرن

منشی گری یا دستیار شخصی، فردی است که شرح وظایفش شامل حمایت از مدیریت، از جمله مدیران، با استفاده از انواع مدیریت پروژه، ارتباطات، و یا مهارت های سازمانی است. انجام این وظایف یا درجهت کمک به یک فرد بوده یا مزیتش نصیب تعداد زیادی از افراد میشود. بخش از شرح وظایف منشی گری مدرن شامل سازماندهی موثر و دقیق جلسات، ارتباط و نامه نگاری ، حفظ سوابق و تایید پیش نیازهای اسنادحقوقی میشود.

دوره منشی گری مدرن به منشی ها کمک میکند تا سازمان را به طور هماهنگ اداره کرده و وظایف اداری و سازمانی که باعث تشکیل سازمان می شود را به درستی انجام دهند. به طور معمول، واژه منشی و سرپرست به جای یکدیگر استفاده میشوند اما واژه منشی، کلمه قدیمی ست که معنی سرپرست یا سرپرست اجرایی را به همراه دارد. مسئولیت های منشی مدرن عبارتند ازپاسخ دادن به تماس ها، دریافت پیام ها و رسیدگی به مکاتبات، حفظ تاریخ جلسات و تنظیم وقت ملاقات، تایپ کردن، تهیه و تدوین گزارشات، تشکیل پرونده، سازماندهی و نگهداری جلسات مدیریت پایگاه داده هاو اولویت بندی حجم کار.

منشی گری
منشی گری

برنامه آموزش منشی گری مدرن، با توجه به نظر مدیر و الزامات کار متفاوت است. از این جهت ّبرنامه آموز ش منشی گری مدرن میتواند کسب استانداردها یا سطوح بالاتر تحصیلی، داشتن مدرک در زبان انگلیسی، کسب و کار، فناوری اطلاعات و یا علوم اطلاعاتی ،توانایی تایپ تعداد معینی از کلمات در هر دقیقه یا تجربه در شنوایی را در بر بگیرد. مهارتهایی که منشی مدرن باید بر آنها مسلط باشد شامل ارتباطات خوب، خدمات به مشتری و مهارت های ایجاد ارتباط، مهارت های تیم کار، سازمان و مهارت های مدیریت زمان، توجه به جزئیات، مهارت های مذاکره، استدلال،انعطاف پذیری، تاکتیک، اختیار و دیپلماسی، توانایی پیشگیرانه و استفاده از ابتکار برای دیدن آنچه که باید انجام دهد وتوانایی استفاده از بسته نرم افزاری استاندارد (به عنوان مثال مایکروسافت آفیس) و در صورت لزوم یادگیری آنها میشود.

ثبت نام در دوره منشی گری مدرن