مدیریت عمومی

آشنایی با مدیریت

مدیریت عمومی ، به معنای مدیریت کردن سازمان است که میتواند شامل مدیریت کسب و کار، سازمان غیرانتفاعی یا سازمان دولتی باشد. مدیریت شامل فعالیت هایی ست که استراتژی سازمان را تنظیم کرده و تلاش کارمندان هماهنگ میکند تا سازمان از طریق استفاده از منابع موجود، مانند منابع مالی، طبیعی، تکنولوژیکی و انسانی، به اهدافش دست یابد . علاوه بر این، ا صطلاح مدیریت ممکن است به افرادی که اداره سازمان را بر عهده دارند، اشاره کند. دانشمندان علوم اجتماعی با مطالعه زمینه هایی نظیر سازمان های اجتماعی و رهبری سازمانی ، مدیریت را به عنوان یک رشته تحصیلی مورد مطالعه قرار می دهند که در بعضی کالج ها یا دانشگاه ها نیز ارائه میشود.

مدیریت عمومی
مدیریت عمومی

مدیر یک سازمان، به طور معمول مسئول برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل فعالیت های سازمانی است. مدیران، بودجه ها را تنظیم کرده و بر آن نظارت دارند و روش هایی را برای اطمینان از حفظ و تنظیم بودجه شناسایی میکنند. علاوه بر این، مدیران افراد، کارخانه، زمان، مواد و منابع مالی را مدیریت می کنند . گاهی اوقات تصور میشود که مدیریت علم بسیار دقیقی ست ، با این حال تحقیقات اخیر نشان داده است که این تصویر آرمان گرایانه کاملا متفاوت از واقعیت است.

یک از روش های محبوب و شناخته شده مدیریت، مدیریت اهداف است که تنظیم اهداف برای جنبه های مختلف سازمان را در بر میگیرد. و در این میان وظیفه مدیریت اینست که اطمینان حاصل کند، این اهداف با وجود منابع اختصاص یافته مفروض به دست می آیند و در صورت لزوم قابل اصلاح هستند.

از آنجایی که مدیریت به صورت انجام کارها توسط افراد دیگران تعریف شده ، بنابراین مدیر کارآمد باید بتواند الهام بخش بوده و در دیگران انگیزه کار ایجاد کند. با این حال، مدیریت کار ساده ای نیست و برخی از افراد، مدیر موفقی و کارآمدی نخواهند بود زیرا آنها فاقد شخصیت مناسب بوده و نمیتوانند به خوبی سازماندهی کنند، الهام بخش نیستند، به خوبی آموزش ندیده اند و سبک مدیریتشان با سازمان و یا افرادی که انتظار می رود آنها را مدیریت کنند متناسب نیست.

ثبت نام در دوره مدیریت عمومی