مدیریت تجهیزات پزشکی

دوره اصول مدیریت تجهیزات پزشکی

دوره اصول مدیریت تجهیزات پزشکی

درباره دوره
مدیریت تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها بر مکانیسم ها و دیدگاه های تجهیزات مرتبط با امور تشخیص درمان و مانیتورینگ بیمار مربوط می شود. نقش دستگاههای تجهیزات پزشکی درمراقبتهای بهداشتی و درمانی انکار ناپذیر است. تنوع و نو آوری بطور قابل توجهی منجربه افزایش ایمنی ، کیفیت و اثربخشی مراقبتهای بهداشتی خواهد شد.
هدف از این ساختار ایمنی پرسنل و کارکنان و بیماران و در دسترس بودن دقت و صحت عملکرد تجهیزات پزشکی مربوطه است.

وظایف کاربردی مدیریتی این افراد

 • انتخاب درست استفاده از تجهیزات پزشکی :
  مهندسان پزشكي درفرایند بازرسي، دربررسي عـمـلـكــردي تـجـهـيــزات بـه عـلاوه آمـوزش دقيـق كاربران تجهيزات پزشكي دخالت مستمر دارند.
 • رفـع مشكلات اورژانس ناشي از خرابي دستگاه :
  مـسـئـولان بـخـش مـوظـف هـسـتـند در صورت ايجاد نقص در عملكرد يک وسيله ، پس از اطمينان از ايمنـي بيمـار وسيلـه معيوب را از سيكل كاری خـارج كـرده و بـر چسب خرابی برروی آن نصب كنند. از جمله راهكارهاي پيشنهادي دراين زمان وجود دستگاه پشتيبان است.
مدیریت تجهیزات پزشکی
مدیریت تجهیزات پزشکی
 • اجراي تست های پذيرش اوليه دستگاه ها :
  مهندس بخش بیمارستان پس از حضور یافتن در محل و پس از آگاه شدن از ورود تجهیزات جدید ،بازدیدهای اولیه و پذیرش دستگاه از جمله تست آلارام دستگاه و ایمنی الکتریکی نیز انجام می دهد.
 • انـجـــام تـســـت هــای كـنـتــرل عـمـلـكــرد دستگاه‌های استريل كننده :
  واحد مهندسی و اپراتور دستگاه روش هـای نـگـهـداشـت پيشگيرانه مربوط به اين دستگاه ها را نظارت و اجرا مي كنند.
 • انجام تست های شيميايی و بيولوژيک آب مورد استفاده در بخش دياليز :
  می بایست آناليز و انجام تست های شيميايی آب خــروجــي دسـتـگـاه RO حـداقـل سـالـيـانـه وتـسـت بيولوژيک آب خروجي RO به صورت ماهيانه به طور منظم اجرا مي شود.
 • نظـارت بـر اجـراي استـانـداردهـاي بهبـود كارايي دستگاه ها :
  ايـن واحـد هـمـچـنـين انجام دقيق فعاليت های نـگـهـداشـت اصـلاحـی وتـعـمـيرات مربوطه را نيز كنترل مي كند. در صورت داشتن علاقه به آموزش و مدارک تحصیلی لازم، فارغ التحصیلان مهندسی پزشکی می توانید دوره آموزش مدیریت تجهیزات پزشکی را بگذرانید.
ثبت نام دوره مدیریت تجهیزات پزشکی