تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی ، فرآیند یا مجموعه ای از فرایندهایی است که تولید کنندگان، مشتریان و کاربران نهایی را از طریق اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی و تعریف فرصت ها و مشکلات بازاریابی ، تولید، اصلاح و ارزیابی اقدامات بازاریابی، نظارت بر بازاریابی و بهبود درک بازاریابی به عنوان یک فرآیند، به بازاریاب متصل میکند. تحقیقات بازاریابی، اطلاعات مورد نیاز برای پرداختن به این مسائل را تعیین کرده، روش جمع آوری اطلاعات را طراحی می کند، فرایند جمع آوری داده ها را مدیریت و اجرا کرده ، نتایج را تجزیه و تحلیل می کند و یافته ها و پیامدهای آنها را به اطلاع می رساند.
رشته تحقیقات بازاریابی مستلزم جمع آوری و تفسیر هدف داده ها از طریق استفاده از روش های تحلیلی و رویکردهایی است که موجب توسعه شناخت در مورد عادات خرید مصرف کننده میشود. تحقیقات بازاریابی، اطلاعاتی در مورد استراتژی های خرید مصرف کنندگان جمع آوری کرده؛ و استراتژهایی را برای وضعیت بازاریابی خاصی که شرکت تجاری با آن مواجه میشود، شناسایی میکند.

تحقیقات بازاریابی
تحقیقات بازاریابی

دروه های تحقیقات بازاریابی به اشکال متفاوت اجرا شده و راهکارهایی را برای به دست آوردن اطلاعات در مورد مشتریان، در اختیار سازمان میگذارد.این اطلاعات، عمدتا برای تصمیم گیری های بازاریابی مورد استفاده قرار میگیرند بنابراین ابزار استراتژیک مهمی محسوب میشوند. علاوه بر این، تحقیقات بازاریابی به سازمان امکان می دهد تا نیازها و خواسته های مشتریان و بهترین روش جلب رضایت شان را تعیین کنند.
برنامه آموزش تحقیقات بازاریابی شامل دوره های فرایند تحقیق بازاریابی و پیشنهادات ، داده های ثانویه، بررسی فرضیه ها ، طرح های پژوهشی اکتشافی و مشاهداتی و رویکردهای جمع آوری داده ها،طراحی های توصیفی و علمی پژوهشی، نظریه و روش ها، اندازه گیری و مقیاس، طراحی پرسشنامه، تجزیه و تحلیل داده های کیفی، آماده سازی داده ها برای تجزیه و تحلیل کمی، تجزیه و تحلیل داده های اساسی برای تحقیقات کمی، بررسی رابطه در تحقیقات کمی وپیدا کردن ارتباطات تحقیق بازاریابی میشود.
مدرک موجود برای تحقیقات بازاریابی شامل تحلیلگر تحقیق تایید شده (CRA)، کارشناس تحقیق تایید شده(CRE) و متخصص تحقیق تایید شده(CEP) هستند.

ثبت نام دوره تحقیقات بازاریابی