اصول مدیریت پروژه

آشنایی با دوره مدیریت پروژه

آشنایی با دوره اصول مدیریت پروژه

برنامه ریزی  و هدایت پروژه در چهارچوب زمان هزینه و کیفیت مشخص به سوی ایجاد و نتایج مشخص است. و مجموعه ای از فعالیتهایی است که برای دستیابی به منظور ه هدف خاصی انجام می گیرد.و شامل فعالیتهای در زمانهای معین با هزینه های معین و کیفیت تعیین شده ای به انجام رسند. لازمه وضعیت دستیابی به سه عامل زمان هزینه و کیفیت معین است.

کارکرد مدیریت پروژه در چیست؟

تنها راهی است که می توان ما را به انجام به موقع پروژه مطمئن ساخت هدف از آموزش مدیران توانمندی سازی آنان در برابر مشکلات و آماده سازی برای ورود به فضای جدید و ناشناخته است.

-قوانین طلایی  مدیریت پروژه

1-باید به اجماعی بر روی اهداف و نتایج پروژه برسیم

2-بهترین تیم پروژه ای را که می توانیم بسازیم

3-برنامه ای فراگیر و مناسب رشد و ترقی تهیه و آن را بروز نگه داریم

4-میزان منابع مورد نیاز انسان و تجهیزات را محاسبه کنیم

5-زمانبندی واقع بینانه ای تهیه کنیم

6-نقش افراد را به خاطر بسپاریم

7-رهبر پروژه باشیم

8-مبدع کارهای نو و روشهای نو باشیم.

اصول مدیریت پروژه
اصول مدیریت پروژه

-محدودیت های پروژه در چند طبقه دسته بندی می شوند

1-بودجه : اولین محدودیت تمام پروژه های کوچک و بزرگ

2-زمان

3-افراد

4-محیط تعیین برنامه و چگونگی عملکرد افراد همگی از واقعیات محیط اجرای پروژه تاثیر می پذیرند.

-فازهای پروژه

1-آغاز پروژه

2-برنامه ریزی

3-اجرا

4-بستن پروژه

وظايف مدير پروژه شامل موارد ذیل است :

  • وظايف در مرحله برنامه ريزي و تامين منابع

– مشخص نمودن هدفها ، تعيين خط مشی ها ،سياست گذاري روشها و تعريف نحوه اجرا

– ايجادسيستم ضبط ونگهداری سوابق منطبق با نيازهاي سيستم مديريت كيفيت

– اتخاذ تصميمات كليدی كارگاه در كليه موارد اجرايی و اقتصادی با توجه به اهداف و قوانين و مقررات و ایین نامه ها

– تامين منابع انساني وبه كار گماردن كاركنان كليدي كارگاه با همكاري مديران ستادي دفتر مركزي و متناسب با حوزه مسؤليتي خودشان

– نظارت بر تجهيز نيروي انساني مورد نياز كارگاه باتوجه به قوانين و مقررات شركت

– تائيد استخدام پرسنل پس از طي دوره آزمايشي.

امروزه اخذ گواهینامه های معتبر مدیریت پروژه در دنیا که نشان دهنده تسلط تام دارنده آن به حوزه های دانش و مهارت مدیریت  پروژه است؛ به یکی از مهمترین اهداف مدیران و کارشناسان ارشد پروژه ها تبدیل شده است.

لیست دوره های مدیریت پروژه