سلام
پزشک عمومی هستم به گواهی دوره آموزش کاشت مو با قابلیت ترجمه رسمی نیاز دارم
موسسه شما در این زمینه کمکی می کند