دوره مدیریت دولتی

آشنایی با دوره مدیریت دولتی

آشنایی با دوره مدیریت دولتی

مدیریت از نظر لغوی یعنی اداره کردن و مدیر اسم فاعل از مصدر اداره به معنای اداره کننده است. مدیر شخصی است که مسئولیت عملکرد یک یا چند نفر از افراد در سازمان به عهده دارد. مدیران با مجموعه متعددی از عناوین مثل، سرپرست، رهبر گروه، مدیر بخش، مدیر اداره، معاون ونظیر آن فعالیت داشته و کارکنان را بکار می گمارند. با تحقیق و پژوهش مشکلات و موانع پیش روی سازمان ها و ادارات را بیابند و جهت حل آن راهکارهای مدیریتی خود را اجرا کنند.

وظایف :

1ـ برنامه‌ریزی‌ و اجرای‌ آن
2ـ سازمان‌دهی‌ یا تقسیم‌ وظایف‌ بین‌ کارکنان‌ یک‌ سازمان‌ به‌ نحوی‌ که‌ با تقسیم‌ کار بتواند مهارت‌ پرسنل‌ خود را در پرداختن‌ به‌
کارهای‌ جزئی‌ افزایش‌ دهد
3ـ عملیات‌ امور استخدامی‌ یا کارگزینی‌ کارکنان‌ جدید
4ـ هدایت‌ و راهبری
5ـ نظارت‌ و کنترل‌.
6- خط مشی گذاری عمومی
7- بودجه و مالی عمومی
8- مدیریت تحول

دوره مدیریت دولتی
دوره مدیریت دولتی

هدف‌ رشته‌ مدیریت‌ دولتی‌:

آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره ها و شرکتهای دولتی و خصوصی است. بعنوان مشاور یا مجری در زمینه سیاست‌گذاری‌های بخش دولتی می‌توانند فعالیت کنند.و بازار کاری برای فراگیران این رشته می باشد. ضرورت و اهمیت این دوره در آشنا سازی مدیران با سطوح مختلف (مدیران اجرایی-مدیران میانی-مدیران عالی) با کاربردها و در سازمان ها و تونایی حل مشکلات و نواقص درون و پیرامون سازمان ها و همچنین تربیت نیروهای متخصص جهت ارتباط بین مدیران و کارمندان اجرایی و فنی که مسئولیت های فنی و اجرایی را عهده دار می باشند.

به دلیل برخورداری از توانای و قابلیت های فراوان می توانند ر مشاغل متنوع و گوناگون مدیریتی بخش های دولتی و خصوصی از قبیل کارشناسان امور اداری،امور کارکنان،تشکیلات،تحول اداری،بخش حقوق و دستمزد،برنامه ریزی،ارزیابی عملکرد سازمان و کارکنان مشاوران مدیر و … می توانند فعالیت کنند که این امر مستلزم داشتن گواهینامه و قوی نمودن خود از لحاظ علمی و عملی می باشد.

ثبت نام دوره مدیریت دولتی