مدیریت کارآفرینی

آشنایی با دوره مدیریت کارآفرینی

آشنایی با دوره مدیریت کارآفرینی

مدیریت کارآفرینی چیست؟

کارآفريني هم كه از واژه ‌هاي مطرح در علوم انساني است، از اين قاعده مستثني نيست. دانشمندان و محققين علوم مختلف اقتصادي، اجتماعي، روانشناسي و مديريت كه در مورد كارآفريني مطالعه و نظراتي ارائه كرده‌اند، تعاريف مختلفي از كارآفريني مطرح نموده‌اند كه تفاوت‌هاي گاه مغاير و متناقضي دارند. تعريفي از كارآفريني كه تقريباً شامل همه تعريفهاي ارائه شده از آنان باشد، عبارت است از:
((كارآفريني فرايندي است كه فرد كارآفرين با ايده‌هاي نو و خلاق و شناسايي فرصتهاي جديد و با بسيح منابع ،‌مبادرت به ايجاد كسب و كار و شركت‌هاي نو، سازمانهاي جديد و نوآور و رشد يابنده نموده كه با پذيرش مخاطره و ريسک است و منجر به معرفی محصول و يا خدمت جديدی به جامعه مي‌گردد.))
علوم كارآفريني حاصل همگرايي تحقيقات بنيادی و كاربردی است كه فرصتهاي تجاری از تحقيقات بنيادی ايجاد مي كند. لذا رابطه نزديكتر بين تحقيقات بنيادی و توسعه صنعتي ظاهر ميگردد و فاصله زماني بين اين دو فرآيند كوتاهتر مي شود. يعني تاكيد بر فرآيندی كه دانش به سرمايه پول و عوامل توليد تبديل مي شود و كشفيات علمی به كاربردها و منبع در آمد منجر مي گردند.
افراد كارآفرين از ويژگي‌هاي شخصيتي خاصي برخوردار هستند، مخاطره‌پذيری، نوآوری و خلاقيت، مسؤوليت‌پذيري و اعتماد به نفس، توانايی ارتباطات قوی، واقعگرایی، هدفگرايی، تهاجمي بودن، تحمل ابهام و عدم قطعيت، خوشبيني و تعّهد و اعتقاد به مركز كنترل دروني بخشي از ويژگي‌هاي اين افراد است.

آموزش و ترویج کارآفرینی:

هدف از ایجاد این گرایش تربیت مدیران و کارشناسان و پژوهشگران کارآفرینی خبره برای فعالیت در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است. متخصصان این حوزه با گذراندن دروس و تربیت مربیان کارآفرینی فعالیت خود را در حوزه آموزشی عالی آغاز می کنند. این افراد با گذراندن درس عملی کارآموزی مهارت لازم را کسب می کنند.

موقعیت شغلی موجود و بازار کاردارندگان مدرک کارآفرینی:

  • مدیر ارشد اجرایی شرکت ها و سایر نهادها
  • مدیر موسسات
  • مدیر واحد
  • مشاور تجاری
  • مدیر ناظر بر کارکنان
ثبت نام دوره آموزشی مدیریت کارآفرینی