مدیریت اجرایی

آشنایی با دوره مدیریت اجرایی

مدیریت اجرایی چیست؟

با هدف پرورش مدیرانی کارآمد و توانمند که قابلیت ارتقای مستمر بهره وری سازمانی را داشته باشند و با نگاهی کیفی و یا به خدمت گرفتن ابزارهای مالی و اقتصادی ، سیستم های اطلاعات مدیریت و توسعه نوآوری ، سعی بر آن دارد تا سازمان را در جهت دستیابی به اهداف خود یاری نماید.

رشته مدیریت کسب و کار (MBA) شباهت زیادی با مدیریت اجرایی (EMBA) دارد. با این تفاوت که در مدیریت اجرایی دید مدیریتی تر است اما در رشته مدیریت کسب و کار نگاه فنی به مسائل مدیریتی بیشتر است و فارغ التحصیل رشته مدیریت کسب و کار بیشتر در حوزه فردی تخصص پیدا می کند….

مدیر اجرایی کیست؟

مدیر اجرایی موظف به حصول هدف های ساده و کوتاه مدت نیست،بلکه بخشی از مسیولیت او تقویت و ترویج ارزش ها و هدف های سازمان است.ارزش ها به جای اینکه به صورت عبارت پردازی های انگیزشی بی معنا مطرح شوند،باید به عمل و کردار تبدیل گردند،به عبارت دیگر به جای اینکه هدف توسط واژه مطرح شود با مجموعه کردار ها تعریف می گردد.
بهبود مديريت نيز مستلزم آگاهي و تسلط به دانش مديريت است. امروزه مديريت به عنوان يكي از شاخ ههاي معرفت بشري پيشرفت زيادي نموده است و آموزش و تحقيق در زمينه آن گسترش فراواني يافته است. با توجه به اهميت دانش مديريت در رشد و ارتقاء سازمان ها و جوامع، نظا مهاي عالي كشورها آموزش و تحقيق در حوزه مديريت را از نظر كيفي و كمي به سرعت توسعه داده اند.

مدیریت اجرایی
مدیریت اجرایی

فعالیت های لازم در این زمینه عبارتند از:
۱) ایجاد سیستم ارتباط
2) تشویق و ترویج اقدامات لازم در این مورد و حمایت از آنها به منظور موفقیت آنها
3) تعریف و تدوین هدف

هدف از این گرایش:

با توجه به نیاز جامعه رو به رشد امروز کشور و با هدف مدیرانی که کارکردهای مدیریتی در سطح مختلف را به گونه ای رشد یافته را به اجرا درآوردند. تحليل مسائل و ارائه راهكارهاي قابل اجرا براي انواع واحدهاي توليدی و خدماتي، سيستمهاي اطلاع مديريت (MIS) ، مباحث رفتار سازماني و مديريت موثرمنابع انساني و در نهايت برنامه ريزی و مديريت استراتژيک گوشه ای از موضوعات مورد بحث در مديريت اجرایي هستند كه در مورد بررسي قرار مي گيرند.

ثبت نام دوره مدیر اجرایی مدیریت کسب و کار EMBA